Välkommen till Skolan 10

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Samfälligheten Skolan 10 finns i området Eneby i Norrköping och utgörs av 45 fastigheter.Området har mycket nära till kommunikationer, skola, service och grönområden och trivseln är hög i vår samfällighet. Här bor familjer med och utan barn, och det finns personer som bott här sedan området var nytt.

Allmänt om samfälligheter

En samfällighetsförening bildas i syfte att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar eller rättigheter.

Samfälligheters förvaltning och verksamhet regleras av föreningens stadgar samt lagarna:

En samfällighetsförening har ett organisationsnummer och är en juridisk person vilket innebär att; "Samfällighetsförening kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar." Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

Föreningsstämman i en samfällighet

Föreningsstämman är det högsta beslutande organet i föreningen. De grundläggande förvaltningsbesluten i en samfällighetsförening fattas av medlemmarna på stämman genom majoritetsbeslut. Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år. Däremellan kan extra stämma hållas för att avgöra viktiga frågor som inte kan vänta till ordinarie stämma.

Stadgar i en samfällighet

Stadgar är de interna regler som gäller för samfällighetsföreningen.

Det finns ingen lag som reglerar hur stadgarna ska vara utformade eller vad som ska finnas med. Det finns dock en stark praxis och tradition om vad som bör regleras och exempel på det kan vara föreningens företagsnamn, samfällighet som förvaltas av föreningen och grunderna för förvaltningen, hur styrelsen ska vara sammansatt och hur den ska utses samt grunderna för dess beslutförhet, hur revision av styrelsens förvaltning ska ske, föreningens räkenskapsperiod, grunderna för sådan fondavsättning som avses i 19 § andra stycket, hur ofta ordinarie föreningsstämma ska hållas och hur kallelse till föreningsstämma ska ske.

Budget i en samfällighet

Kostnader för samfällighetsföreningens verksamhet ska normalt täckas med intäkter bestående av medlemsavgift från föreningsmedlemmarna. För att fastställande av avgift ska kunna ske ska styrelsen upprätta och på föreningsstämman lägga fram ett förslag till budget som ska godkännas på stämman.

Styrelsen ansvarar gentemot fordringsägare för att skulder betalas i tid. Har föreningen inte tillräckliga medel eller om betalning inte sker i tid kan styrelseledamöterna bli personligen betalningsansvariga för den del som inte betalas.

Det åligger således styrelsen att driva in medlemsbidragen från de medlemmar som inte betalar i tid till föreningen.

Den enskilde föreningsmedlemmen är skyldig att betala de uttaxerade beloppen. Om betalning inte görs kan beloppen komma att utmätas ur medlemmens fastighet.

Revision

I stadgarna anges hur revision ska ske. Revisorernas uppgift är att granska styrelsens förvaltning. Kontrollen innefattar förutom granskning av bokföring även granskning av styrelseprotokoll och andra handlingar för att se att förvaltning skett i enlighet med stämmobeslut, stadgar och lagregler.