Välkommen till Skolan 10

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Samfälligheten Skolan 10 finns i området Eneby i Norrköping och utgörs av 45 fastigheter.Området har mycket nära till kommunikationer, skola, service och grönområden och trivseln är hög i vår samfällighet. Här bor familjer med och utan barn, och det finns personer som bott här sedan området var nytt.

Trivselregler

Nedan beskrivs riktlinjer och regler som samfälligheten enats om för att alla som bor här ska trivas så bra som möjligt.

Fastighetsägarens ansvar

Alla boende i samfälligheten ansvarar själva för snöröjning utanför sin egen fastighet, detta inkluderar att sanda vid risk för halka. Sand finns att hämta i föreningens förråd.

Om du säljer din fastighet ska du informera om att samfälligheten har en hemsida och att det där finns viktig information om hur samfälligheten fungerar.

Biltrafik och parkering

Inom hela området råder det 10 km/h maxhastighet, vilket motsvarar gångfart.

Varje fastighet disponerar en garageplats och en parkeringsruta på den gemensamma parkeringen. Parkering är inte tillåten utanför markerad parkeringsplats.

Parkering inom bostadsområdet

Inom bostadsområdet är parkering förbjuden då det innebär en olägenhet för grannar, men framför allt kan det utgöra ett hinder för utryckningsfordon. Kortare stopp inom området för att lasta i och ur är givetvis i sin ordning. 

Fastighetsägare som anlitar hantverkare eller har besök ansvarar för att dessa följer uppsatta regler när det gäller hasighet och parkering, se ovan. Således är det fastighetsägaren som har ansvar att informera om att parkering sker på parkeringsplatserna och inte inne i bostadsområdet eller på ej markerad parkeringsplats. 

Garage

El till garagen betalas av samfälligheten. Elbilar av olika typer (laddhybrider, etc) får EJ laddas i eller vid garagen. Anledningen är att garagens elsystem inte alls är dimensionerade för att klara den belastningen och därmed föreligger brandfara.

Föreningen har ett serviceavtal med Garageportexperten som innebär att de en gång per år kontrollerar portarna. Om du har problem med din port kontaktar du själv garageportexperten, se information under kontakt

Observera att det är väldigt viktigt att alltid ha garageporten låst. Detta då det förekommit inbrott och en olåst garapgeport ger tillgång till hela garagelängan.

Förvaring i garagen

Räddningstjänsten Östra Götalands råd och anvisningar beskriver i länkat dokument sin tolkning av tillämpliga lagar och regelverk som rör förvaring av brännbart material i gemensamhetsgarage.

Sophantering

Inom samfälligheten finns ett gemensamt sophus, som alla fastighetsägare har nyckel till. Vi tillämpar källsortering och i sophuset finns kärl för brännbara sopor, matavfall, plast, kartong, metall, glas, papper samt batterier. Trädgårdsavfall ska inte lämnas i sophuset. Sophämtning sker en gång i veckan, året runt.

Var och en bidrar till att miljön sophuset blir så bra som möjligt, till exempel genom att se till att trycka ihop kartonger så att sopkärlen inte blir överfulla. Större kartonger eller sopor som det inte finns kärl för ska lämnas på en returstation.

Städdag & ansvarsområden

Vid två tillfällen under året genomförs städning av föreningens gemensamma ytor. En container för trädgårdsavfall ställs ut och alla går man ur huse. Området är uppdelat i 10 städområden/arbetslag som är fördelade på respektive huslänga. Skötseln omfattar bland annat:

  • sopning och städning av gemensamma ytor
  • rensning av rabatterna
  • eventuell gödning/kalkning av gräsmattor och rabatter
  • beskärning av buskar
  • lövräfsning

Dagen brukar avslutas med gemensam korvgrillning.

Den som inte har möjlighet att vara med på städdagen kan istället utföra sin uppgift före städdagen.

Samfällighetens gemensamma områden ska skötas fortlöpande under sommarhalvåret. Skötseln ska omfatta klippning av gräsmattor vid behov samt vård av rabatter, rensning av ogräs, sopning mm. Varje område bestämmer själva hur de vill lägga upp skötseln.

Gemensam gräsklippare

I samfälligheten har vi  nu en batteridriven gräsklippare som är till för klippning av de gemensamma gräsytorna. Gräsklipparen står (och ska alltid stå där) i det gemensamma garaget.
 
Man vårdar gräsklipparen som den var ens egen (alltså varsamt), sätter batteriet på laddning samt aktiverar timern (6 tim) för laddaren efter varje gång samt meddelar styrelsen om det är något fel med den.