Radhuslänga
Rinnande vatten och händer
Rinnande vatten och händer

Nya rekommendationer klara för samfälligheters VA-taxa

I Svenskt Vattens nya rekommendationer för VA-taxa får samfälligheter en ny taxa för brukningsavgifter och anläggningsavgifter. För många kan det innebära sänkta avgifter.

Svenskt Vatten har tidigare skickat ut ett remissförslag om ny VA-taxa till kommuner och olika organisationer, däribland Villaägarna. I den färdiga publikationen, P120 VA-taxa, ger Svenskt Vatten rekommendationer för framtagandet av kommunala taxeföreskrifter, förslag till utformning av föreskrifter och förklaringar och resonemang kring taxans konstruktion och tillämpning.

- I vårt remissvar var vi positiva till förslaget om mer rättvisa och skäliga avgifter för fastigheter som har sina VA-ledningar inom en gemensamhetsanläggning/samfällighet. Praxis på senare år har klargjort att dessa ska ha en betydligt lägre fast brukningsavgift än villafastigheter som inte har sina ledningar inom en GA/samfällighet, säger Maria Holmgren, jurist på Villaägarnas Juristbyrå.

- Svenskt Vatten bör enligt oss även rekommendera de kommuner som hittills tagit ut för höga avgifter att återbetala dessa till fastighetsägare/samfällighetsföreningar, utan att dessa ska behöva processa om det i domstol.

Praxis på senare år vägledande

I Svenskt Vattens förra rekommendation, P96, likställdes samfälligheter med enskilda småhusfastigheter utanför samfällighet. De samfälligheter för VA-frågor som delade en förbindelsepunkt fick alltså ingen särskild reduktion av brukningsavgiften. Inte heller tog man hänsyn till den kostnadsbesparing som kommunen har genom att dessa samfälligheter delvis står för drift och underhåll, eventuellt även administration.

I några rättsfall där frågan om samfälligheters avgifter prövats har man dock ansett att dessa inte har samma nytta av den allmänna Va-anläggningen. Samfälligheterna har i stället likställts med flerfamiljshus, vilket i de aktuella rättsfallen inneburit kraftigt minskade avgifter och retroaktiv återbetalning från kommunerna.

Reducerad avgift för samfälligheter

I sina nya rekommendationer med normalförslag likställer dock inte Svenskt Vatten samfälligheter med flerfamiljshus. I stället har man infört en tredje kategori som ett mellanting med en reduktion av grundavgiften (tidigare fasta avgiften).

Normalförslaget innehåller en särskild grundavgift med lägre avgift för fastigheter i en samfällighetsförening. Vidare görs åtskillnad mellan fastigheter i samfälligheter med egen respektive gemensam mätning, där de sistnämnda får störst reduktion. Detta ger enligt Svenskt Vatten störst möjlighet för kommunen/huvudmannen att välja rättvisa nivåer utifrån tydliga skillnader i fastigheternas nytta.

En principiellt viktig förändring i P120 är också att en reducerad förbindelsepunktsavgift för samfälligheter introduceras i anläggningstaxan.

De allmänna råd som Svenskt Vatten ger i P120 är:

  1. I taxan bör kommunen ange hur grundavgiften reduceras för fastigheter anslutna med gemensam förbindelsepunkt.
  2. Reduktionen ska anges separat både för individuell respektive gemensam mätning och fakturering.
  3. Vid framtagande av taxan ska en analys göras som belyser hur denna konstruktion speglar en skälig och rättvis fördelning av kostnaderna.
  4. Reduktionen ska spegla fastigheternas minskade nytta och kommunens lägre kostnader.
  5. Reduktionen måste även vara skälig och rättvis sett utifrån hela avgiftskollektivet, det vill säga inte innebära orimligt stora reduktioner.

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet