Avlopp med vatten som sugs ned
Händer håller i sedlar
Avlopp med vatten som sugs ned

Mer rättvis VA-taxa för samfälligheter

Svenskt Vatten har i ett remissförslag presenterat uppdaterade rekommendationer för VA-taxa. Bland annat föreslås ett nytt normalförslag och ett mer enhetligt sätt att ta ut avgifter bland samfälligheter. Det är dock upp till varje kommun att besluta om sin egen VA-taxa och vilka avgifter som ska gälla.

Den tidigare versionen av VA-taxa (P96) togs fram 2007, i samband med att lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft. Under de senaste åren har Svenskt Vatten sett ett behov av att uppdatera sina rekommendationer till kommunerna. Det har bland annat funnits ett behov av ökad tydlighet kring VA-taxan och hur den ska tolkas. Det har även behövts en uppdatering som innebär mer skäliga och rättvisa avgifter för samfällighetsföreningar med ansvar för VA-frågor.

Mer enhetlig VA-taxa för samfälligheter

För samfällighetsföreningar har det tidigare inte funnits några direkta instruktioner. I det nya förslaget presenterar Svenskt Vatten ett mer enhetligt sätt att ta ut avgifter för fastigheter inom samfälligheter med rättspraxis som stöd.

- Vi är positiva till förbättringarna i förslaget. Kommunernas VA-taxor rörande fastigheter inom samfälligheter behöver utformas mer i enlighet med den praxis som vuxit fram, säger Maria Holmgren, senior förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Bakgrunden är att samfällighetsföreningar i flera domstolsprövningar fått rätt i att deras fasta brukningsavgifter ska beräknas på samma sätt som för flerbostadshus. De ska inte heller likställas med villafastigheter utanför samfällighet,  eftersom samfälligheten och delägarfastigheterna inte har samma nytta av anslutning som individuellt anslutna villafastigheter.

Kostnadsbesparingar för kommunerna

Eftersom föreningen ansvarar för VA-ledningarna inom samfälligheten, får kommunerna dessutom en kostnadsbesparing som bör komma föreningen till godo. Samfälligheten kan ha investerat i ett lokalt nät som de äger och underhåller, och för detta ha en gemensam förbindelsepunkt. De kan även hantera administration som mätning av förbrukning och fakturering för varje fastighet.

- Beroende på anläggningsbeslut ser kommunernas kostnadsbesparingar olika ut, vilket bör ge olika stor reduktion av samfällighetsföreningens fasta brukningsavgift, säger Maria Holmgren.

Rätt till återbetalning

VA-avgifterna ska enligt 31 § vattentjänstlagen bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Om en avgift påförs i strid mot detta har den fastighetsägare eller samfällighetsförening som betalat avgiften rätt till individuell återbetalning. Enligt preskriptionslagen gäller rätt till återbetalning av för höga avgifter tio år tillbaka i tiden. Tiden räknas bland annat från det datum som kravet ställs eller talan väcks av den som kräver återbetalning.

Lägre förbindelsepunksavgift

Förutom ändringar i brukningsavgiften justeras även anläggningsavgiften för samfälligheter. Detta genom att en ny reducerad förbindelsepunktsavgift införs. Varje kommun bestämmer själv omfattningen av reduktionen, men ska ta hänsyn till att fastigheterna inte har en egen förbindelsepunkt och inte ska likställas med flerfamiljshus. 

Svenskt Vattens förslag på ny VA-taxa har varit på remiss hos landets kommuner och olika organisationer, däribland Villaägarna. Förhoppningsvis kommer ett färdigt normalförslag till kommunala VA-taxor under året. Om taxorna används av kommunerna kommer detta sannolikt leda till lägre avgifter för samfällighetsföreningar med ansvar för VA-ledningar.

Läs mer om förslaget på Svenskt Vattens webbplats.

Några fakta om VA-taxa

  • VA-taxan bestäms normalt av varje kommun. Beslutet kan delegeras till respektive huvudman som då sätter taxan utifrån kommunens föreskrifter.
  • VA-avgifter får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter. Anläggningsavgift är en engångsavgift som ska täcka kostnaden för att ordna en allmän VA-anläggning och brukningsavgift är en periodisk avgift som ska täcka drift- och underhållskostnader och andra kostnader som inte täcks av anläggningsavgiften.
  • Den totala kostnaden ska fördelas på de avgiftsskyldiga utifrån vad som är skäligt och rättvist.
  • Avgifterna ska sättas enligt självkostnadsprincipen och får inte överskrida det som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att ordna och driva VA-anläggningen.
  • Mark- och miljödomstolen kan pröva bland annat avgiftsfrågor som regleras i vattentjänstlagen eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

    (källa: Svenskt Vatten och vattentjänstlagen)

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet