Miniräknare
Miniräknare

Samfälligheter och moms – det gäller

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att medlemmarnas avgift till föreningen inte ska momsbeläggas. Det innebär att de flesta samfälligheter nu ska avregistreras för moms. Här går vi igenom vad som gäller.

Det har tidigare varit osäkert om samfällighetsföreningar ska vara momsregistrerade och om de ska ta ut moms på medlemsavgifter och andra bidrag. Oklarheten började efter att Skatteverket ändrade sitt ställningstagande i februari 2022 och gick ut med information om att samfälligheter ansågs vara momspliktiga. Ställningstagandet fick medhåll från en visserligen oenig Skatterättsnämnd i två förhandsbesked. Men i februari 2024 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att samfälligheter inte är momspliktiga på uttaxerade avgifter.

- Det är skönt att vi äntligen har fått ett klart beslut i frågan. Många samfälligheter har hört av sig till oss och undrat hur de ska hantera momsfrågan och hur de ska räkna sedan Skatteverkets uttalande 2022. Momsen har periodvis varit en av de vanligare frågorna till vår expertrådgivning, säger Sofia Hellsing, chef på Samfälligheterna.

Då ska er samfällighet betala moms

Vissa samfällighetsföreningar är däremot fortsatt momspliktiga. Momsbefrielsen gäller de samfälligheter där den enda inkomsten är medlemmarnas avgift. Bedriver samfälligheten annan ekonomisk verksamhet och har inkomster genom att till exempel sälja varor och tjänster mot ersättning till medlemmar eller utomstående ska den föreningen fortsatt vara momsregistrerad.

- Observera att domarna endast gäller avgifter som uttaxeras av medlemmarna. Inget av rättsfallen handlar om avgifter för förbrukning av till exempel vatten eller el så frågan om sådana avgifter ska vara momspliktiga prövades aldrig. När det gäller sådana avgifter är fortfarande Skatteverkets inställning att de är momspliktiga även när det är de egna medlemmarna som betalar, säger Eric Bodin, förbundsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

Dessa samfälligheter ska avregistreras för moms

De flesta samfällighetsföreningar som registrerades för moms efter den 15 februari 2022 ska inte vara momsregistrerade. Skatteverket kommer att skicka ut förslag till beslut om avregistrering från moms till er. Kom ihåg att ni måste fortsätta att lämna momsdeklarationer till dess att avregistreringen är genomförd, redovisa då noll kronor i moms.

Om ni anser att tidigare momsdeklarationer är felaktiga på grund av ändrad momsstatus, kan ni begära omprövning av dessa deklarationer. Det gör ni genom att lämna en skrivelse till Skatteverket eller genom att lämna in en ny momsdeklaration. Om föreningen inte längre bedriver momspliktig verksamhet bör omprövning begäras för både ingående och utgående momsen.

Checklista: Moms och samfälligheter

  • Samfällighetsföreningar ska vara momsregistrerade vid försäljning av varor och tjänster till medlemmar eller utomstående, inte vid endast medlemsbidrag. Momsregistrering sker vid ekonomisk verksamhetsstart.
  • Moms ska tas ut på försäljning av varor och tjänster av samfällighetsföreningar, inklusive vatten, el och parkeringsplatser.
  • Föreningar med en årsomsättning under 80 000 kronor är befriade från moms om beskattningsunderlaget inte överstiger detta belopp under ett beskattningsår eller de två föregående.
  • Skatteverket skickar ut förslag om avregistrering till de samfällighetsföreningar som momsregistrerades efter 15 februari 2022 om de inte längre anses momspliktiga.
  • Momsdeklarationer ska lämnas av samfällighetsföreningar så länge de är momsregistrerade, även om ingen moms behöver redovisas.
  • Omprövning av momsdeklarationer kan begäras inom sex år efter avslutat beskattningsår.
  • Föreningar befrias från förseningsavgifter om de inte längre är momsregistrerade, men måste begära omprövning av tidigare beslut.

Håll dig uppdaterad om rådande läge genom Skatteverket

Ta del av domarna från Högsta förvaltningsdomstolen här!

Fråga juristen om moms!

Med Samfälligheternas Trygghetsavtal får din förening tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning för samfälligheter.

Bli avtalsförening idag!