Litet barn framför dator
Litet barn framför dator

Klargjort: Digitala stämmor är tillåtna

Den 1 januari 2024 ändrades Samfällighetslagen. Uppdateringen klargör att föreningsstämman får vara digital.

Under pandemin gällde en tidsbegränsad lag som gjorde det möjligt för samfällighetsföreningar att genomföra stämmor med distansdeltagande. Lagen upphörde vid årskiftet 2022/2023 och samfälligheter tvingades gå tillbaka till fysiska stämmor, något som många gånger är besvärligt särskilt för samfällighetsföreningar i till exempel fritidsområden där det blir opraktiskt att närvara fysiskt på grund av långa resvägar.  

Samfälligheterna och Villaägarna har krävt att regeringen gör digitala stämmor till en permanent möjlighet. Den 15 mars 2023 lämnade förbundet in ett remissvar till Justitiedepartementet där vi framförde vår kritik.

Digitala stämmor är tillåtna – så säger lagen

Den 1 januari 2024 ändrades och förtydligades samfällighetslagen, och nu råder inte längre några tvivel på att digitala stämmor är tillåtna. 

Vid föreningsstämman utövar medlemmarna sin rätt att besluta i föreningens angelägenheter. Oavsett vad som anges i stadgarna får föreningsstämman hållas digitalt, om extraordinära omständigheter kräver det.

Styrelsen kallar till föreningsstämma. I kallelsen ska de ärenden som ska behandlas på stämman anges.

Om styrelsen inte kallar till ordinarie föreningsstämma i enlighet med stadgarna ska länsstyrelsen på ansökan av en medlem kalla till föreningsstämma. Om minst en femtedel av samtliga röstberättigade medlemmar eller det mindre antal som kan vara bestämt i stadgarna, hos styrelsen begär att extra föreningsstämma ska hållas och anger de ärenden som ska behandlas, ska styrelsen inom en vecka kalla till en sådan stämma som ska hållas så snart som möjligt med hänsyn till stadgarnas bestämmelser om tid för kallelse.

Om styrelsen inte gör det, ska länsstyrelsen kalla till stämma på ansökan av en medlem.

Med Trygghetsavtalet kan du fråga våra jurister 

Har du frågor om lagändringen eller stämmor? Som avtalsförening har du alltid tillgång till kostnadsfri expertrådgivning från våra förbundsjurister med specialistkompetens på samfällighetslagen. 

Vi vill påminna om att ni som är avtalsföreningar hos oss har rabatt hos Percap om ni ska hålla stämman digitalt.