Lagbok på båt
Vita herrgårman-markeringar på asfalt
Vita herrgårman-markeringar på asfalt

Kan bli enklare att ändra felaktiga andelstal 

En ändring i anläggningslagen kan göra det enklare för samfällighetsföreningar att justera felaktiga andelstal. Förslaget är på remiss hos bland andra Villaägarna och en lagändring föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Idag gäller att andelstalen i en gemensamhetsanläggning kan ändras utan lantmäteriförrättning om delägarna är eniga och överenskommelsen godkänns av lantmäterimyndigheten. Nu föreslås att kravet på enighet bland medlemmarna ska ändras till två tredjedelars majoritet.  

Vanligt med fel i vägföreningar 

- Från Villaägarnas sida anser vi att det är bra att det blir mer flexibelt, billigare och mindre krångligt att ändra felaktiga andelstal, inte minst för vägföreningar där det är vanligast med fel, säger Sofia Hellsing, chef Samfällighetsservice på Villaägarna.

Hon understryker dock vikten av att behålla ett starkt minoritetsskydd och en viss kontroll, något Villaägarna även kommenterat i sitt remissvar.

Såväl Villaägarnas riksförbund som Lantmätereriet bedömer att behovet att ändra felaktiga andelstal främst gäller vägföreningar. Lagändringen kommer dock inte att avgränsa sig till väganläggningar, utan gälla alla gemensamhetsanläggningar.