Avtal papper och penna
Hantverkare på tak spikar planka
Avtal papper och penna

Högre krav när samfälligheten anlitar en entreprenör

Behöver ni anlita en entreprenör? Tänk då på att samfälligheten som juridisk person förväntas vara en mer professionell upphandlare än en konsument. Det ställer högre krav på allt från kravspecifikation till arbetsmiljöansvar. Se också till att välja den form av entreprenad som passar er.

Jämfört med en konsument, som anlitar en entreprenör enligt konsumenttjänstlagen, är samfälligheten en juridisk person med högre krav på en professionell upphandling.

Det innebär högre krav på kravspecifikation, hantering av ÄTA (ändring- och tilläggsarbeten), samordningsansvar och arbetsmiljöansvar. Men det finns standardavtal som underlättar och som entreprenörer ofta är väl förtrogna med. 

Val av entreprenadform 

Det finns flera olika typer av entreprenadformer men här redovisar vi de två vanligaste: Generalentreprenad då beställaren tar fram bygghandlingar att bygga efter, samt totalentreprenad då beställaren tar fram funktionsbeskrivning för entreprenaden. Oavsett vilken entreprenadform ni väljer ska ni skriva ett tydligt avtal, vara noga med bra underlag för upphandling och besiktiga tjänster som betalas efter att utfört arbete godkänts. Dock beror det lite på entreprenadens storlek. För en mindre omfattande entreprenad, med lägre risk kan ni göra en enklare upphandling så att inte kostnaden för att anlita flera konsulter blir orimlig  

Generalentreprenad  

Denna entreprenadform är vanlig vid exempelvis takomläggning och enklare arbeten. 

Vid en utförandeentreprenad har huvudentreprenören ansvar för att arbetet utförs enligt beställarens (samfällighetens) bygghandlingar.  

Normalt tar ni som samfällighet fram ett anbudsunderlag med administrativa föreskrifter för vad som gäller i denna entreprenad. Tydliggör att huvudentreprenören har arbetsmiljö- och samordningsansvar, annars hamnar det på samfälligheten. Alternativt anlitar ni en byggkonsult som kan vara er byggprojektledare från ax till limpa. Vanligtvis använder man AB 04 som standardavtal med huvudentreprenör och med byggkonsulten finns standardavtalet ABK 09.  

Totalentreprenad 

Vid större och mer omfattande arbeten kan det vara lämpligt att använda sig av totalentreprenad, exempelvis om ni ska bygga en garagelänga eller installera laddstationer för elbilar. 

Vid en totalentreprenad tar samfälligheten fram vilka funktioner, kvalitetskrav och andra krav som ska ställas på den färdiga byggnaden eller anläggningen. Entreprenören projekterar och genomför sedan byggnationen.  

Det krävs en del av kravställaren, i detta fall samfälligheten, och även i en sådan upphandling kan en byggkonsult anlitas som stöd för samfälligheten. Även i denna upphandling bör samordnings- och arbetsmiljöansvar tydliggöras i de administrativa föreskrifterna, och bäst är om huvudentreprenören får det ansvaret. Vanligtvis används ABT 06 som standardavtal samt ABK 09 för upphandling av konsulttjänst. 

Tips på branschorganisationer:

 • Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation 
  Tätskiktsmontörer som ska ha utbildningen Heta Arbeten
 • Svensk Byggplåt 
  Branschorganisation för plåtslagare
 • Byggföretagen
  Bygg- och anläggningsföretag för alla byggnationer
 • Säker Vatten 
  VVS-entreprenörer för vatteninstallationer
 • SBR
  Besiktningsmän, kontrollansvariga, byggkonsulter mm