Viktigt att följa underhållsplanen och förebygga skador

Löpande underhåll av anläggningarna och olika skadeförebyggande åtgärder är A och O. Inte bara håller anläggningarnas egendom längre, det kan även vara en förutsättning för att få ersättning på försäkringen vid skada.

En försäkring är i grund och botten ett “katastrofskydd” för när egendomen går sönder tidigare än planerat, exempelvis till följd av en oförutsedd händelse. Grundprincipen är att föreningen ska ha gjort så gott den kunnat för att förebygga skador och underhålla anläggningarna regelbundet.

- Om skadan orsakas av bristande underhåll eller grov oaktsamhet kan det leda till att skadan inte omfattas av försäkringen, säger Zaid Johansen, skadeförebyggare på Länsförsäkringar.

Skadeförebyggande åtgärder

Det finns mycket att göra för att förebygga skador. Man ska till att börja med känna till och följa gängse lagar, föreskrifter och riktlinjer från myndigheter och olika organisationer. Det kan gälla eldning, förvaring av brandfarligt material eller säkra lekplatser.

- Elbränder är en vanlig skada och enkel att förebygga genom att låta en elektriker kontrollera ledningar och installationer för att hitta eventuella fel.

Den viktigaste skadeförebyggande åtgärden är dock, enligt Zaid Johansen, att ha en underhållsplan som löpande uppdateras och följs.

- Många föreningar har en underhållsplan bara för att det är lagstadgat, men om den sedan inte följs kan föreningen i värsta fall få en nedsatt eller helt bli utan ersättning från försäkringen i samband med skada.

Planera underhåll med fackkunnig

Det är föreningen som måste ta fram underhållsplanen, men för en lekman kan det vara svårt att veta exakt vilka åtgärder som krävs och när. Att se över om en lekplats är säker är kanske inte så svårt, men för att kontrollera exempelvis el och vatten behövs en fackman. Om kunskapen inte finns i styrelsen eller bland medlemmarna är det säkraste att ta in en konsult som gör en besiktning och ger rekommendationer för framtiden.

Uppdatera underhållsplanen årligen

Underhållsplanen ska uppdateras varje år, och då gör man en översyn över anläggningarna. I händelse av ett försäkringsärende är det fördelaktigt för föreningen om man har dokumenterat exempelvis ålder på installationer och hur utförandet är.

- Det viktigaste är att man utifrån underhållsplanen ser över anläggningarna och sedan dokumenterar både besiktningar och underhåll löpande. Om en åtgärd har förlängt BTL med några år ska det skrivas in i underhållsplanen, säger Zaid Johansen.

Teknisk livslängd styr underhållsfond

Alla anläggningar har en beräknad teknisk livslängd, BTL. Ett tegeltak anses exempelvis ha en BTL på fyrtio år, men det innebär inte att man kan lämna taket åt sitt öde under den tiden.

- Den beräknade tekniska livslängden tar i beräkning att man gjort ett visst löpande underhåll av fastigheten, säger Zaid Johansen.

Den beräknade tekniska livslängden ligger också till grund för avsättningarna till underhålls- och förnyelsefonden. En åtgärd kan också förlänga livslängden med flera år, vilket en besiktning kan fastställa. I så fall justerar man underhållsplanen och avsättningarna till underhållsfonden.

Åldersavdrag på försäkrad egendom

Den beräknade tekniska livslängden ska inte blandas ihop med åldersavdraget.

- Den beräknade tekniska livslängden handlar om hur länge en anläggning kan förväntas hålla. Ålderavdraget i försäkringsbrevet grundar sig bland annat på försäkringsbolagets skadestatistik, säger Zaid Johansen.

Även om föreningen underhåller sina anläggningar så att BTL förlängs, påverkas inte åldersavdraget. Om man däremot byter ut materialet helt kan försäkringen börja om eftersom det då ses som ett nytt tak. Beroende på vilken anläggning det är kan det dock krävas fler insatser, till exempel kan hela takkonstruktionen behöva bytas för att det ska betraktas som ett nytt tak ur försäkringssynpunkt.

Restvärde på avskriven egendom

Även om ett material skrivits av på grund av ålder kan man fortfarande få ersättning om anläggningen, eller delar av den, varit funktionsduglig vid skadan. Det kallas restvärde.

- Om till exempel ett hundra år gammalt och funktionsdugligt tak brinner får man fortfarande tjugo procent i ersättning om taket var funktionsdugligt vid olyckan, och det inte finns ett samband mellan skadeorsak och ålder, säger Zaid Johansen.

- Det är få försäkringar där åldersavdraget ätit upp hela ersättningen om man har en väl fungerande anläggning vid skadan, avslutar han.