Mynt i rader och i glasburk
Mynt i rader och i glasburk
Premium

Fond för framtida underhåll av gemensamhetsanläggning

Förvaltar er samfällighet vatten- och avloppsledningar? En parkeringsplats eller lekplats? Då kan ni behöva avsätta pengar i en fond för att säkerställa framtida underhåll.

Om er samfällighet förvaltar gemensamhetsanläggningar av kommunalteknisk natur eller större värde ska ni enligt lag avsätta medel i en underhålls- och förnyelsefond. Syftet med fonden är att de som använder anläggningen också ska betala för dess slitage, och genom fonden säkerställa dess framtida underhåll. 

Krav på underhålls- och förnyelsefond 

Exempel på anläggningar av kommunalteknisk natur är vatten- och avloppsledningar, vägar, fjärrvärmesystem, parkeringsplatser, förbindelseleder, lekplatser och grönområden. 

Var gränsen går för “större värde” är inte fastslagen, men exempel på sådana anläggningar är simbassäng, tennisbana, förråd, garage och gemensamhetslokal.  

Ni kan själva bestämma hur stora avsättningar ni ska göra, men en minsta avsättning ska anges i normalstadgarna. Enligt samfällighetslagen ska ni också ange grunderna för fondavsättningen i era stadgar. (28 § SFL).  

Hur mycket som ska avsättas till fonden redovisas i utgifts- och inkomststaten, föreningens budget (41 § SFL), som läggs fram och godkänns av stämman. 

Upprätta en underhålls- och förnyelseplan 

För att veta hur stora avsättningar som behövs göras varje år ska styrelsen upprätta en underhålls- och förnyelseplan. Den ska utgå från anläggningsbeslutet och innehålla information av betydelse för att kunna bedöma fondavsättningarnas storlek. (19 § SFL) 

En underhålls- och förnyelseplan bör innehålla följande information:  

  • En beskrivning av de anläggningar vars underhåll och förnyelse ska täckas med fonden  
  • Anläggningarnas värde (faktisk produktionskostnad och/eller beräknad återanskaffningskostnad)  
  • Ålder och beräknad livslängd 
  • Anläggningarnas utförande och standard  
  • Uppskattat underhållsintervall 
  • Hittills utförda underhållsarbeten  
  • Uppgift om årlig avsättning 

Uppgifter om anläggningens utförande och standard liksom kostnaderna för anläggningens utförande kan ni hitta i förrättningshandlingarna (anläggningsbeslutet med bilagor), projekteringshandlingar, bygglovshandlingar och ansökningar om bostadslån. 

Underhålls- och förnyelseplanen bör ses över och uppdateras regelbundet, helst till varje årsstämma.

Premiuminnehåll:
Infoskrift Underhålls- och förnyelsefond

Du måste vara inloggad för att kunna ta del av infoskriften.

Logga in