Kvinna skriver på avtal
Lagbok vid vatten
Kvinna skriver på avtal

Revisorns uppdrag: granska styrelsens arbete

Föreningens revisor utses av medlemmarna. På medlemmarnas uppdrag ska revisorn sedan granska styrelsens förvaltning av föreningen.

Normalt utser föreningsstämman föreningens revisor. Det är alltså medlemmarna som kollektiv som är revisorns uppdragsgivare.

Revisorns uppgifter

Som revisor är ditt uppdrag att granska hur styrelsen sköter sitt arbete, förvaltningen av föreningen och dess räkenskaper. Du ska i den rollen:

  • Löpande kontrollera styrelsens arbete
  • Granska bokföring och redovisning
  • Granska övrig förvaltning
  • Se till att beslut inte strider mot SFL (anläggningsbeslut), stadgar eller annan lagstiftning
  • Kontrollera att stämmobeslut verkställs
  • Upprätta revisionsberättelse

För att du ska kunna genomföra din granskning behöver styrelsen ge dig tillgång till relevant material och svara på de frågor du ställer. Skulle de vägra kan du rimligtvis inte ge dem ansvarsfrihet. Årsredovisningen eller årssammanställningen är central för din granskning. Den görs ofta av kassören och sammanfattar föreningens förvaltning (förvaltningsberättelse) och räkenskaper (resultat- och balansräkning) under året. Se till att du har den i god tid så att du hinner sammanställa din revisionsberättelse inför föreningsstämman. 

Två metoder för granskning

Det finns två metoder att granska styrelsens förvaltning av föreningen:

  • Internkontrollgranskning som innebär att du granskar rutiner och system. Hur du gör det kan variera, det viktiga är att du får bekräftat att de fungerar.
  • Substansgranskning som innebär att du granskar verifikationer, bokföringens saldo, kontoutdrag, beslutsprotokoll med mera.

Om internkontrollen fungerar med bra rutiner för arbetsfördelning, attester med mera är behovet av substansgranskning mindre. Att rutinerna fungerar och inte brister i något avseende är ditt ansvar att granska och en viktig uppgift.

Brister i rutiner

Om du ser brister i rutinerna ska du omedelbart framföra dina synpunkter. Det är ditt jobb som revisor och revisionsarbetet ska göras löpande under året. Om felen åtgärdas i god tid inför revisionsberättelsen finns ingen anledning att kritisera styrelsen i den delen.

Om du hittar mindre brister kan du meddela det muntligt. Vid större fel ska du sammanställa en skriftlig rapport. Rapporten kan du normalt ge till vem som helst i styrelsen, i första hand ordförande. I vissa fall kan det dock vara nödvändigt att skicka den till samtliga styrelsemedlemmar.

Ren eller oren revisionsberättelse

Om du anser att styrelsen har skött sitt jobb kan du rekommendera stämman att ge styrelsen ansvarsfrihet. I annat fall kan du lämna en så kallad oren revisionsberättelse utan en sådan rekommendation.

Oberoende ställning

Som revisor måste du ha en oberoende ställning till styrelsen. Du kan varken utöva makt över styrelsen eller vara i beroendeställning. Du får närvara på styrelsemöten men inte medverka i besluten som fattas. Det skulle innebära att du sedan granskar dina egna beslut.

Om du har viktig information ska du förstås informera styrelsen. Om du ger råd ska du dock försöka ge olika alternativ. Du får inte försöka övertala styrelsen utan ska överlämna beslutet helt åt dem.

Även gentemot medlemmarna ska du behålla en neutral position. Om föreningsstämman ger dig instruktioner som innebär att du inte längre kan agera oberoende, eller att revisionen inte kan fungera som avsett, måste du avgå. Du bör då anmäla din avgång redan under stämman.

Revisorns skyldigheter

Du arbetar på uppdrag av medlemmarna som kollektiv. Det innebär bland annat att du inte får särbehandla enskilda medlemmar, exempelvis genom att förse dem med information. Du får inte heller lämna information till utomstående om det kan skada föreningen. Du är dock skyldig att lämna de upplysningar som stämman begär, men även här under förutsättning att det inte kan medföra problem för föreningen.

Om stämman tar upp en fråga som rör din granskning är du skyldig att närvara och du har rätt att uttala dig.

Liksom styrelsens ledamöter kan du bli skadeståndsskyldig om du uppsåtligen eller av oaktsamhet skadat föreningen.