Oninemöte på bärbar dator hemma
Oninemöte på bärbar dator hemma

Digitala stämmor bör även bli möjligt för samfällighetsföreningar

Snart kan digitala bolag- och föreningsstämmor bli en permanent möjlighet, men inte för samfällighetsföreningar. Det tycker vi är fel och därför kräver vi att även samfällighetsföreningar får tillgång till den frihet som digitala stämmor innebär.

Under pandemin infördes en tidsbegränsad lag som gjorde det möjligt att genomföra stämmor med distansdeltagande för att begränsa smittspridningen av Covid-19. Den tillfälliga lagen upphörde att gälla vid årsskiftet 2022/2023 och nu har frågan om huruvida digitala stämmor ska bli permanent möjliga hamnat på bordet.

Exkluderas från friheten av digitala stämmor

Den 23 februari publicerades en promemoria som föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. I förslaget står det att bolag och föreningar ska kunna genomföra helt digitala stämmor förutsatt att formatet stöds i bolagsordning respektive stadgar. Lagändringen föreslås däremot inte gälla samfällighetsföreningar.

Anledningen är enligt förslaget att samfällighetsföreningar inte har några närmare föreskrifter i lag om hur en föreningsstämma ska gå till. Något som Villaägarna inte riktigt håller med om och det finns i vart fall ingen tydlig rättspraxis som godkänner digitala stämmor i samfällighetsföreningar.

Samfällighetsföreningar behöver smidighet

Samfällighetslagen ger innehavare av delägarfastigheter rätt att både närvara och yttra sig på föreningsstämmor. Samma lag säger också att man behöver närvara för att ha rösträtt. Något som inte minst kan ställa till problem för samfällighetsföreningar i fritidsområden där det på grund av långa resvägar är opraktiskt med fysiska stämmor.

Frågan om närvarokravet är uppfyllt vid deltagande på digitala stämmor är omdiskuterad. I debatten har framförts att utgångspunkten i samfällighetslagen är en fysisk sammankomst, och 2021 ansåg mark- och miljödomstolen att en digital stämma med poströstning inte genomfördes på det sätt som förutsätts i samfällighetslagen.

Villaägarnas egen bedömning är att digitala stämmor uppfyller närvarokravet. Den 15 mars lämnade förbundet därför in ett remissvar till Justitiedepartementet där vi framför vår kritik och kräver att även samfällighetsföreningar tydligt omfattas av friheten som digitala stämmor innebär.

Så tycker Villaägarna om förslaget

  • Villaägarna håller med om att tiden är mogen för digitala bolags- och föreningsstämmor. 
  • Villaägarna instämmer i att digitala stämmor som huvudregel bör kräva stöd i bolagsordning respektive stadgar och att bestämmelserna bör vara teknikneutrala. 
  • Villaägarna är kritiska till att samfällighetsföreningar inte omfattas av lagändringen. 
  • Det finns en oro bland styrelseledamöter och boende i samfällighetsföreningar kring vad som gäller för digitala stämmor. Osäkerheten kan leda till att en förening undviker att utnyttja möjligheten med digitala stämmor.
  • Samfällighetsföreningar bör med en liknande reglering som för aktiebolag, ekonomiska föreningar och sparbanker, på ett tydligt sätt ges samma förutsättningar att hålla helt digitala stämmor.

Villaägarnas svar till Justitiedepartementet

Villaägarna, Remissyttrande Digitala stämmor.pdf