Människor står och pratar i folksamling
Människor står och pratar i folksamling
Premium

Tips inför planering av föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma bör förberedas i god tid. Inte bara måste kallelsen ske på ett korrekt sätt, en hel del underlag ska förmedlas till medlemmarna så att de kan fatta informerade beslut.

Stämman är föreningens beslutande organ och samtliga medlemmar har rätt att närvara, uttrycka sin mening och delta i besluten. Medlemmar kan antingen närvara personligen eller rösta via ett ombud som är på plats. Varje ombud får företräda en medlem, om inte stadgarna föreskriver annat. 

Viktigt att göra kallelsen rätt  

Kallelseförfarandet är en viktig del i arbetet för en korrekt genomförd föreningsstämma, och för att undvika att beslut rivs upp på formella grunder. Kallelseförfarandet regleras i föreningens stadgar och i lagen om förvaltning av samfälligheter. Styrelsen ansvarar för att kallelse sker i rätt tid (vanligen minst två veckor före stämman) och på rätt sätt (brev, annonsering, anslag eller liknande) samt att kallelsen innehåller rätt uppgifter och annan information.  

Följande uppgifter ska finnas med i kallelsen, enligt lag och de flesta stadgar.  

  1. En dagordning med de ärenden som ska behandlas (lagkrav)  
  2. Tid och plats för stämman  
  3. Plats där debiteringslängd, eventuella motioner och styrelseförslag, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse samt utgifts- och inkomststat finns tillgängliga för granskning inför stämman 

Bifoga information i kallelsen  

Handlingarna i punkt 3 kan också bifogas i kallelsen. Det är särskilt viktigt att medlemmarna lätt kan ta del av informationen om föreningsstämman ska behandla en större investering eller annan viktig fråga.  

Se gärna också till att valberedningen hinner bli klar med sitt arbete innan kallelsen skickas ut. Då kan även valberedningens förslag på styrelseledamöter och revisorer bifogas denna.

Läs mer om vad ni ska tänka på inför stämman här (kräver inlogg)

Premiuminnehåll:
Checklista inför föreningsstämma

Du måste vara inloggad för att kunna ta del av checklistan.

Logga in