Parkering för bostadsområde
Människor pratar och skrattar i folksamling
Människor pratar och skrattar i folksamling

Hur bildar vi en samfällighetsförening?

Samfälligheter kan förvaltas av en samfällighetsförening eller direkt av delägarna, så kallad delägarförvaltning. Ofta finns dock behov av en stadigvarande förvaltning, och då är en samfällighetsförening lämplig.

Delägarförvaltning eller samfällighetsförening?

Det är inte nödvändigt att ha en samfällighetsförening. Frågor som rör samfälligheten kan även hanteras genom delägarförvaltning. Delägarna beslutar då direkt och gemensamt. Är ni få fastigheter i samfälligheten och oftast överens kan det räcka bra. Om ni är många och frågorna som ska hanteras är lite mer omfattande kan det dock finnas behov av en stadigvarande förvaltning. Då är det lämpligt att ha en samfällighetsförening.

Det räcker att en av delägarna i samfälligheten begär det för att en samfällighetsförening ska bildas. Delägaren vänder sig då till Lantmäteriet och begär att de håller ett sammanträde för att bilda en sådan. Lantmäteriet kan utse någon som håller i sammanträdet, och delägaren kan i sin ansökan föreslå en lämplig person.

Sammanträde för bildande av förening

Alla delägare ska kallas till det så kallade konstituerande sammanträdet. Detta ska ske med individuella kallelser i god tid. Om det kan finnas okända delägare publiceras en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt i lokal press. Om en delägare inte kallats och därför inte kommit måste sammanträdet skjutas upp.

Under sammanträdet väljer man sedan en styrelse och antar föreningens stadgar. Stadgarna beskriver de grundläggande bestämmelserna för föreningens verksamhet. Dessa får inte vara olagliga, otydliga, motsägelsefulla eller vilseledande.
På Lantmäteriets webbplats hittar ni normalstadgar

Varje fastighet/delägare har en röst under sammanträdandet. I de fall en fastighet har flera delägare måste de vara eniga. Detta kallas huvudtalsprincipen. Enkel majoritet gäller.

Om endast en delägare vill ha en samfällighetsförening, och övriga är emot, kommer föreningen ändå bildas, stadgar antas och styrelse väljas. Sammanträdesledaren kan vid behov komma med ett färdigt förslag till stadgar och utse en utomstående till föreningens ordförande.

Om en delägare anser att ett beslut är felaktigt kan hen göra en klandertalan hos mark- och miljödomstolen inom fyra veckor efter sammanträdet. Beslutet kan dock stoppas tills domstolen fällt sitt avgörande.

Styrelsens uppgifter efter bildandet

När samfällighetsföreningen är bildad ska styrelsen ansöka om registrering hos Lantmäteriet. Registret är offentligt och innehåller grundläggande uppgifter om samfällighetsföreningen och dess organisation. Först efter registrering är föreningen en juridisk person. Dessförinnan är föreningens medlemmar personligt betalningsansvariga. Lantmäteriet brukar avvakta fyra veckor efter sammanträdet innan de registrerar föreningen, med tanke på klandertiden.

En medlemsförteckning ska också upprättas efter sammanträdet, liksom en budget (utgifts- och inkomststat) för den kommande perioden, normalt ett år.

Man gör oftast en uttaxering av medlemmarna, alltså tar in en årsavgift, inom kort efter bildandet. Detta för att täcka de utgifter föreningen kommer att ha i form av lokal, arvoden etc. Om samfälligheten ska ha en gemensamhetsanläggning tillkommer en kostnad för det.

Vill ni starta en samfällighetsförening?

Med Samfälligheternas Trygghetsavtal får ni relevanta försäkringar, kostnadsfri rådgivning, handböcker med mera.

Läs mer om Trygghetsavtalet