Mynt i flera staplar
Radhuslänga
Mynt i flera staplar

Försäkring för samfälligheter - liten kostnad för stort skydd 

Villaägarnas gruppförsäkring för samfälligheter ger ett skydd för föreningen, dess medlemmar och medlemmarnas pengar. Det är en liten kostnad för att få ett stort skydd, säger Joakim Solberg, försäkringsförmedlare anknuten till Länsförsäkringar Stockholm.

Alla samfällighetsföreningars försäkringsbehov ser olika ut, men det finns ingen som inte behöver en försäkring, menar Joakim Solberg, försäkringsmäklare anknuten till Länsförsäkringar Stockholm.

- Även en förening som inte förvaltar egendom, exempelvis en vägförening, behöver skydd för tvist, olyckor och ansvarsfrågor. Och alla föreningar har en styrelse som bör skyddas med en styrelseansvarsförsäkring, säger Joakim Solberg.

Gruppförsäkring som täcker det mesta

Den försäkring som samfälligheterna får via Villaägarnas Trygghetspaket är en gruppförsäkring som täcker de flesta av samfällighetsföreningarnas behov. Alla föreningar behöver inte alla delar av försäkringen, men det är en liten kostnad för att minimera stora kostnader i framtiden.

- Man ska tänka på att om en olycka är framme kan det bli väldigt höga kostnader för föreningen, säger Joakim Solberg.

Som exempel nämner han att en brand i en garagelänga kan landa på miljontals kronor i kostnad beroende på garagelängans storlek, och utan försäkring blir det en mycket stor utgift för föreningen. Även takskador kan bli väldigt dyrbara.

Grov vårdslöshet inget försäkringsärende

Alla föreningar förvaltar också någon slags yta. Om exempelvis en medlem eller utomstående halkar och skadar sig på föreningens mark kan föreningen bli skadeståndsskyldig. Ett annat exempel är om ett träd faller på en medlems egendom, eller i värsta fall på en medlem. Omständigheterna avgör dock om det blir ett försäkringsärende.

Om föreningen har brustit i skötseln, eller om de har kunnat förutse skadan och inte agerat, kan det räknas som grov vårdslöshet. Då gäller inte ansvarsförsäkringen. Föreningen måste kunna visa att man gjort så gott man kunnat för att förhindra skadan.

Viktigt att anmäla skada till eget bolag

I de fall det sker en skada på medlemmens egendom eller person är det viktigt att medlemmen också direkt anmäler det till sitt eget försäkringsbolag. Det är inte säkert att föreningen kan hållas ansvarig eftersom svensk skadeståndsrätt bygger på att man ska ha brustit i ansvar.

- Om medlemmen förväntar sig att få ersättning från föreningen och inte anmäler skadan till sitt eget försäkringsbolag från första början kan det försvåra deras egen skadeståndsprocess, säger Joakim Solberg.

Skydd för styrelsen för ouppsåtliga misstag

En annan försäkring som alla samfällighetsföreningar behöver är styrelseansvarsförsäkringen. Det är sällan styrelsen består av medlemmar med fackkunskap inom fastighetsskötsel, juridik, redovisning, lantmäteri, el och VVS. Det är därför möjligt att styrelsen gör fel fast de försöker göra rätt.

- För att skydda styrelsen mot misstag måste föreningen ha en styrelseansvarsförsäkring, annars kan styrelsemedlemmarna bli personligt ansvariga. Har styrelsen uppsåtligen orsakat skadan gäller förstås inte försäkringen, säger Joakim Solberg.

Teckna direktförsäkring

Om föreningen vill teckna en direktförsäkring hos ett försäkringsbolag går det förstås också bra. Men olika försäkringsmoment eller tilläggsförsäkringar har en kostnad.

- För exempelvis en styrelseansvarsförsäkring kan startavgiften för en liten förening ligga på minst två till fyra tusen kronor. Tilläggsförsäkringar som innebär en extra kostnad, exempelvis styrelseansvarsförsäkringen, ingår med automatik i gruppförsäkringen, säger Joakim Solberg.

Vissa gamla anläggningar kanske föreningen inte anser vara värda att direktförsäkra, eller så vill försäkringsbolagen inte försäkra dem. Men i gruppförsäkringen ingår även de.

- En anläggning som uppnått en ålder då de försäkringsmässigt är nollade kan fortfarande ha ett restvärde på åtminstone tjugo procent på den slitna anläggningen eller byggnadsdelen om de är funktionsdugliga vid skadan.

Alltid möjligt att tilläggsförsäkra

Om föreningen har önskemål om ytterligare försäkringsskydd än det som täcks av gruppförsäkringen kan de alltid tilläggsförsäkra. Några vanliga tilläggsförsäkringar är en motorförsäkring för åkgräsklippare, försäkringar för installationer som laddstolpar och laddboxar och miljöansvarsförsäkring för byggherre.

- Vid ny- och ombyggnation har föreningen som byggherre även delat miljöansvar med entreprenören, vilket många föreningar och privatpersoner inte känner till. Det kan vara ett ganska omfattande ansvar som inte täcks av gruppförsäkringens ansvarsförsäkring, säger Joakim Solberg.

 

De vanligaste försäkringsskadorna

  • Installationsskador (t ex ledningar för avlopp och el, dagvatteninstallationer)
  • Bränder (få men omfattande, främst garagelängor)
  • Stormskador (t ex träd som faller och orsakar skador)
  • Ansvarsskador (skada där föreningen brustit i ansvar)
  • Vattenskador (t ex till följd av takläckage eller vattenledning som brustit)

 

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet