Parkering för bostadsområde
Röd elbil laddas
Röd elbil laddas

Enklare att installera laddstolpar för samfälligheter

Det kan nu bli enklare för samfällighetsföreningar att installera laddstolpar. Enligt en rapport från Energimyndigheten ska laddinfrastruktur anses vara av “stadigvarande betydelse” och kan därför vara ändamål i en gemensamhetsanläggning.

Regelverket rörande samfälligheters möjlighet att inrätta laddstolpar för elbilar har hittills varit oklart. Om det saknas tydligt stöd för elbilsladdning i ett befintligt anläggningsbeslut måste beslutet omprövas. Man kan också inrätta en separat gemensamhetsanläggning för elbilsladdning.

En viktig fråga har varit om kraven på en gemensamhetsanläggning - stadigvarande och väsentlig betydelse - kan anses vara uppfyllt för elbilsladdning. Utgången av en lantmätarförrättning har därför varit osäker.

Laddstolpar av stadigvarande betydelse

Energimyndigheten har nu på regeringens uppdrag, och i samarbete med Lantmäteriet, Boverket samt Sveriges Kommuner och Regioner, utrett vilka hinder som finns för elbilsladdning. Bland annat för samfälligheter.

I Energimyndighetens rapport fastslås att laddningsmöjligheter ska tolkas som en fastighetsanknuten investering ”av stadigvarande betydelse”. Lantmäteriet kan därmed besluta om att bilda en gemensamhetsanläggning med ändamålet laddinfrastruktur även om fastighetsägarna inte är överens. I stället för att tvinga med fastigheter presenterar utredningen möjligheten att låta laddinfrastrukturen utgöra en särskild sektion där bara de fastigheter vars ägare framställt önskemål om det får andelstal. På så sätt kommer kostnaderna att hamna på de som vill utnyttja anläggningen.

Inga lagändringar behövs

Enligt Lantmäteriet behövs inte heller någon ändring i befintliga lagar. De problem som förknippas med lagstiftningen, handläggningstiden och förrättningskostnaden kan enligt Energimyndigheten lösas inom ramen för befintligt regelverk.

- Vi välkomnar beskedet att samfällighetsföreningar kan installera laddstolpar efter en lantmäteriförrättning, och vi hoppas på snabbare handläggning och rimligare priser, säger Sofia Hellsing, chef Samfällighetsservice på Villaägarna.

Många frågor kvarstår dock, bland annat om förrättningskostnader ska ingå som stödgrundande kostnad i de olika stöd som finns. Detta skulle ytterligare minska kostnaderna och förenkla för samfällighetsföreningar som vill etablera laddinfrastruktur.

Mer om Energimyndighetens uppdrag och rapporten

Intervjun med Villaägarna i Sveriges Radio 

“Utredningen är ett steg i rätt riktning”, säger Eric Bodin, förbundsjurist på Villaägarna, i en intervju med Sveriges Radio 1 december. Framför allt är han mycket nöjd med Lantmäteriets förslag att de som vill ha elbilsladdning ska bilda en egen sektion där bara de har andelstal.  

Lyssna på inslaget på länken nedan (intervju med Eric Bodin cirka 9.15 in i inslaget).