Man signerar papper med penna
domargavel
Man signerar papper med penna

Den tillfälliga stämmolagen för corona 

Under pandemin fanns en tillfällig coronalag rörande stämmor. När smittspridningen återigen ökade under våren 2022 återinfördes lagen. Idag är den upphävd.

Den 15 april 2020 infördes lagen om till­fälliga undan­tag för att under­lätta genom­förandet av bolags- och föreningsstämmor. Syftet var att minska smittspridningen av coronaviruset.

Regler för digital stämma, poströstning och ombud

Lagen upphörde att gälla vid utgången av 2021, men återinfördes av regeringen den 1 mars 2022 då smittspridningen ökade. För samfällighetsföreningars del innebar lagen att styrelsen inför en föreningsstämma fick besluta att ett ombud fick företräda fler än en medlem.

Regeringens proposition: Återinförande av tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet