Barn leker i lekställning
Man som bläddrar i lagbok
Barn leker i lekställning
Premium

Anläggningsbeslutet grunden för samfällighetsföreningens arbete

Gemensamhetsanläggningens anläggningsbeslut utgör grunden för samfällighetsföreningens förvaltning. Det styr vad föreningen ska – och inte ska – ägna sig åt.

Det är anläggningsbeslutet för gemensamhetsanläggningen som avgör vad som är tillåtet att göra inom ramen för föreningens verksamhet - även om det till exempel finns stämmobeslut som säger något annat. 

Anläggningsbeslutet meddelas i samband med att gemensamhetsanläggningen bildas, genom en lantmäteriförrättning. I beslutet anges bland annat gemensamhetsanläggningens ändamål, vilket är en uppräkning av de anläggningar som ska ingå i gemensamhetsanläggningen, exempelvis enskilda vägar, garage, vatten- och avloppsanläggningar eller lekplatser.

Tillåtna förändringar av föreningen

I vissa fall kan föreningen besluta och genomföra förändringar som inte tydligt framgår av anläggningsbeslutet. Ändringarna måste dock ligga inom ramen för ändamålet i anläggningsbeslutet. I rättspraxis har det uttryckts så att ändringen inte får medföra att det blir fråga om en anläggning av principiellt annan art.

Exempel på sådana förändringar finns i flera rättsfall från bland annat Högsta domstolen (HD). Exempelvis uttalade sig HD i NJA 1989 s. 291 att tekniska anordningar som ingår i en gemensamhetsanläggning förr eller senare måste förnyas. Det ansågs naturligt att samfällighetsföreningar beaktar nya anspråk som kan ställas på anläggningens prestanda, så att föreningen inte bygger sig fast i en föråldrad teknik. Det är dock inte alltid helt klart vad som ska anses rymmas inom anläggningens ändamål.

Omprövning av anläggningsbeslut

Anläggningsbeslutet gäller i princip för all framtid, med vissa relativt begränsade möjligheter till omprövning. Om föreningen vill genomföra en åtgärd som inte har stöd i anläggningsbeslutet måste man undersöka möjligheten att ompröva beslutet. Omprövningen kan innebära en ändring eller ett upphävande av anläggningsbeslutet. En omprövning av anläggningsbeslutet avseende ändamålet måste alltid göras genom en lantmäteriförrättning.

Som huvudregel gäller att omprövningen kan ske om förhållandena har ändrats på ett sätt som väsentligt inverkar på frågan. När ett klart behov föreligger tillåter dock lagen en omprövning utan att väsentligt ändrade förhållanden föreligger. Om samtliga deltagande fastighetsägare är eniga om att gemensamhetsanläggningen bör läggas ned torde även en omprövningsförrättning medges.

Läs mer om anläggningsbeslut (kräver inlogg)

Har ni ett Trygghetsavtal?

Ett Trygghetsavtal ger trygghet och förenklar styrelsens arbete. I avtalet ingår bland annat:

  • Anpassade försäkringar
  • Kostnadsfri rådgivning
  • Mallar, manualer, infoskrifter
  • Delägarförteckning
  • Egen hemsida 

Läs mer om Trygghetsavtalet