Vätö-Sörgårdens Samfällighetsförening

Välkommen till Sörgårdens samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Sörgårdens intresseförening

 

sorgarden.jpg

Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening

Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening förvaltar Sörgårdens gemensamma anläggningar. En gemensamhetsanläggning är en anläggning som ägs och tas hand om av flera fastigheter ihop. I Sörgården finns två gemensamhets­anläggningar, en som avser vägar, parkmark och badplatser med bryggor och en som avser vatten­anläggningen. Alla 46 fastigheter på Bysträskvägen och Svartträskvägen är genom en lantmäteriförrättning delägare i gemensamhetsanläggningarna och du som äger en fastighet i vårt område är automatiskt medlem i samfällighetsföreningen. Vi äger tillsammans genom samfälligheten den mark och de byggnader som samfälligheten förvaltar.

 

Adresskarta Sörgården.png

De första ägarna byggde hus och flyttade in 1975-76. Vägar, parkmark m m sköttes av Sörgårdens tomtförening. 1981 inrättades en gemensamhetsanläggning för vägar, parkmark, bollplan och två badplatser. Samtidigt bildades Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening för att förvalta anläggningen. Vattenanläggningen var från början gemensam med Tjusbodaområdet och förvaltades av Tjusboda samfällighetsförening där våra fastigheter ingick. 1982 borrade samfälligheten ett nytt hål i Sörgården som visade sig täcka vårt vattenbehov. 1983 delades vattenanläggningen upp mellan föreningarna och Vätö-Sörgårdens samfällighetsförening tog över förvaltningen av vår vattenanläggning. Vattnet sinade ibland vilket ledde till att vår förening borrade nya hål 1988-89.

Sörgårdens Samfällighetsförening ansvarar för vägar, gemensamhetsanläggningar och vatten.

Föreningens stadgar
Stadgar Vätö Sörgårdens samfällighetsförening GK 220804 .pdf

Årsmöte genomförs normalt i maj månad. Kallelse skickas ut i god tid till samtliga medlemmar.
Det är ett tillfälle där man blickar tillbaka på året som gått och tillsammans bestämmer hur det kommande året ska mötas
Där diskuteras och granskas styrelsens förvaltning av samfällighetens tillgångar och där beslutas om vilka frågor som styrelsen ska arbeta med. Budgeten presenteras och fastställs. En ny styrelse och övriga förtroendevalda utses
Alla medlemmar kan lämna förslag, motioner, eller ställa frågor till stämman.
Motioner ska lämnas till styrelsen senast mars månad, information om sista inlämningsdatum kommer via e-post.
Den valda styrelsen ansvarar sedan för ”skötseln” av samfälligheten under verksamhetsåret, fram till nästa stämma.
Styrelsen har regelbundna sammanträden och önskar gärna att få förslag, frågor eller synpunkter.
Alla utgifter – Lån, vatten, snöröjning, etc hjälps vi åt att betala, genom årsavgiften till samfälligheten.

Det är medlemmarna i en samfällighetsförening som äger gemensamma byggnader och marken. Vi bestämmer gemensamt över samfällighetens ekonomi och förvaltning. Rättigheter och skyldigheter gentemot samfälligheten delas av de boende tillsammans.

Årsmöte

Årsmötet är det forum som beslutar hur samfälligheten ska bedrivas. Vill du vara med och påverka hur det ska vara inom Sörgården, välkommen till årsmötet.

Vid försäljning av din fastighet

Tänk på, att vi har brytpunkt för årsavgiften sista juni för innevarande år.
Någon av er köpare/säljare ska ha betalat in årsavgiften till föreningen senast 30 juni. Hur mycket årsavgiften är får du meddelande om i utskicket av protokollet från årsstämman.
Kom ihåg, att du måste själv meddela köparen/mäklaren att ni ska reglera årsavgiften vid överlåtelsetillfället.
Om du säljer din fastighet eller hyr ut i andra hand är du skyldig att meddela styrelsen detta. Be de nya ägarna att mejla kontaktuppgifter till styrelsen.

Här kan du hitta information om beslut som tagits på årsstämmor och annat som hänt i föreningen sedan 1990.

Vad har hänt efter 1990.pdf