Välkommen till Tallåsens Samfällighetsförening

 

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Samfälligheten har till uppgift att förvalta gemensamhetsanläggningen Tallåsen ga:1. Samfälligheten består av 42 fastigheter i området Söderby Park i Salems kommun. Gemensamhetsanläggningen ga:1 består av bilvägar, gångvägar, grönytor, lekplatser, lyktstolpar m.m.

Föreningens verksamhet regleras enligt lagen 1973:1150 om Förvaltningen av samfälligheter samt av föreningens stadgar.

Samfälligheten med tillhörande medlemmar har också till uppgift att skapa en trivsam och säker miljö för de boende och förvalta samfällighetens ekonomiska intressen.