Skörpilen

Välkomna alla Skörpilare! Målet med vår hemsida är att du som medlem i samfällighetsföreningen på ett enkelt sätt ska kunna hitta relevant information. Har du förslag på inlägg eller information som du önskar att vi lägger upp på sidan? Mejla till hej.skorpilen@gmail.com

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Skörpilens samfällighetsförening

Skörpilens samfällighetsförening i Hässelby bildades 1978 och utgörs av 84 hushåll på Snårvindevägen 9-175. 

Husen är friköpta och många äger även sin tomt. Resten av området ägs av samfällighetsföreningen och när man köper en bostad här blir man automatiskt medlem och delägare i den samma. 

Föreningen äger och ansvarar för att förvalta gemensamhetsanläggningar, bl.a. VA-ledningar, fibernät, kvartersgårdar med förrådsbodar, utomhusbelysning, grönytor, lekplatser, garagelängor och parkeringsplatser. Läs mer om detta under flikarna För medlemmar och Dokument och länkar.

          

Som medlem i föreningen

Vi hjälps åt med att förvalta samfällighetens gemensamma ytor genom att var och en efter förmåga sköter marken och byggnaderna inom området. I detta ingår bl.a. årliga städdagar, gräsklippning och vid enstaka tillfällen ses vi för att utföra enklare underhåll. Läs mer under fliken För medlemmar - Årshjul.

Alla medlemmar har ansvar för att skapa en trivsam och säker boendemiljö och följa de ordningsregler som finns, se För medlemmar - Ordningsregler.

Samfälligheten styr själv den ekonomiska planeringen och sätter nivån på årsavgiften som alla medlemmar ska betala för att täcka de gemensamma utgifterna för ex. avfallshämtning, snöröjning, underhållsarbeten och amorteringar. 

Alla delägare har lika stort inflytande och vid årsstämman (årsmötet) behandlas inkomna motioner. Här väljs även den styrelse som har till uppgift att samordna och strukturera upp arbetet med föreningens ekonomi och det praktiska underhållet. Styrelsen har möten regelbundet under året och kontaktuppgifter till denna hittar du under fliken För medlemmar - Kontaktuppgifter.

Skörpilen är av praktiska skäl indelad i fem kvarter. I var och ett finns ett ombud som fungerar som en länk mellan de boende och styrelsen. Vem som är kvartersombud där du bor ser du under För medlemmar - Kontaktuppgifter.

Kvartersombuden har också uppgifter i ex. valberedningsarbetet. Uppdraget som kvartesombud varar under ett år och cirkulerar mellan samtliga medlemmar enligt ett schema. Mer information finns under fliken För medlemmar - Handbok för kvartersombud.