Välkommen till Skådebrödernas Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

Historik

1926 bemyndigade stadsfullmäktige fastighetsnämnden att vidtaga åtgärder för uppförande av småstugor genom Stadens medverkan. Året därpå inrättades Småstugebyrån vilken ombildades 1968 till Småhusavdelningen. Sedan starten har över 16.000 småhus uppförts genom organiserat självbyggeri.

För Skådebrödernas samfällighetsförening uppfördes husstommarna på entreprenad och självbyggeriet startade 1965. Byggtiden var 12 månader.
Det bildades en ekonomisk förening vid denna tid som sedan ombildades till samfällighetsförening 1985. Tomterna har från början varit upplåtna med tomträtt men på senare år har det blivit möjligt att friköpa dessa från kommunen.

Ni har flyttat in i ett av de hus som tillsammans utgör Skådebrödernas samfällighet. Samfälligheten omfattar totalt 88 kedjehus belägna på bägge sidor om Frimurarvägen längs med Eksätravägen. Grönområdet runt fastigheterna, lekparkerna inom området, gemensamma ledningar inom området samt områdets bil- och gångvägar ägs gemensamt av oss 88 fastighetsägare och förvaltas genom samfällighetsföreningen enligt anläggningsbeslut. Medlemskap i samfälligheten är obligatoriskt för alla fastighetsägare inom området.

Föreningen har en styrelse som väljs på årsstämman i april månad. Styrelsen ansvarar för den löpande förvaltningen under året. Fler detaljer om hur vi gemensamt styr samfälligheten finns dokumenterade i föreningens stadgar.

För att löpande kunna sköta förvaltningen av området debiteras en kvartalsavgift till alla medlemmar. Denna avgift beslutas vid varje årsstämma för det kommande året.