Råskillnaden 2 Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Om samfälligheten

Råskillnaden 2 Samfällighetsförening har bildats för att förvalta "matargata" (väg)och tillhörande avloppsledningar på gemensamhetsanläggningen GA 1:39

Vad är en samfällighetsförening?

En samfällighetsförening kan bildas för att förvalta samfälligheter, till exempel gemensamhetsanläggningar. Ägarna av de fastigheter som har andel i en samfällighet är automatiskt medlemmar i samfällighetsföreningen.

En samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Vad samfällighetsföreningen förvaltar framgår av dess stadgar som normal hänvisar till det anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat.

FÄRGKODER TILL HUSEN.pdf