Provinsrosens samfällighet i Helsingborg

Välkommen till provinsrosens samfällighet. Ett kvarter med 20 friköpta parhus i den nya stadsdelen Vasatorps trädgård i Helsingborg.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Provinsrosens styrelse

Styrelsen är tillsatt för att sköta den löpande förvaltningen av samfällighetsföreningen och tillse att de beslut som fattas på föreningsstämman verkställs.

Det ekonomiska ansvaret för samfällighetsföreningen är en av styrelsens viktigaste ansvar. Det är styrelsen som ska tillse att erforderliga medel avseende förvaltning och skötsel uttaxeras. Vidare ska styrelsen föra redovisning över samfällighetsföreningens räkenskaper och till föreningsstämman avge en förvaltningsberättelse över styrelsens förvaltning och ekonomin för räkenskapsåret.

Om samfällighetsföreningen förvaltar vissa gemensamhetsanläggningar ska styrelsen även svara för att ta fram en underhålls-och förnyelseplan för denna.

 Styrelsen når ni på provinsrosen@gmail.com

 

Provinsrosens styrelse består av följande medlemmar:

Ordförande            Julius Bergkvist                        #48

Kassör                   Cyril Chebib                             #56

Sekreterare            Emina Mehmedovic                #50

 Ledamot                Enis Adrovic                           #44

 Ledamot                Anders Schönberg                 #78

 Suppleant              Jesper Samela                          # 80

 

Revisor                    Anders Nelson

Valberedare             Dan Gustafsson, Fredrik Rynge