Nyby backes samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Koltrastvägen

Taltrastvägen

Björktrastvägen

Om samfälligheten

Nyby backes samfällighetsförening bildades 2014-05-06. Förrättningen utfördes av Lantmäteriet och sökande till förrättning var Skanska Mark och Exploatering, Nya Hem AB. Till förrättningen var samtliga fastighetsägare, som då var registrerade, kallade.

Vid förrättningen valdes en styrelse till samfälligheten. Eftersom området inte var färdigbyggt så låg ansvaret för samfälligheten fortfarande på Skanska. Överlämnandet till föreningens styrelse gjordes först 2015-10-01. Under mellanperioden har styrelsens ansvar enbart varit att delta på de återstående besiktningarna samt vara part vid överlämnandet.

Samfällighetens namn är Nyby backes samfällighetsförening och gemensamhetsanläggningen vi förvaltar heter Vallentuna-Nyby ga:6. Inom samfälligheten finns det 70 fastigheter. Utav dessa är 69 bebyggda. Den obebyggda fastigheten (Koltrastvägen 2-4) ägs av Vallentuna kommun och är reserverad för framtida förskola, gruppboende eller liknande.

Inom området finns det tre vägar, Koltrast-, Taltrast- och Björktrastvägen. Till samfälligheten hör dessutom en lekplats samt grönområden.

Utbyggnad av området har pågått från 2008 fram till 2015.