Närlunda Västra samfällighet

Välkommen till Närlunda Västra samfällighet!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Närlunda Västra samfällighet

Samfälligheten Närlunda Västra bildades 2015 och består av 27 radhus
samt gemensamma utrymmen med en totalyta om 3429 kvm.

Radhusen är enskilda fastigheter, en mindre del av dessa ägs av Helsingborgshem.

De gemensamma utrymmena består av teknikhus med fiber och kabel-TV
anläggningar. I samma byggnader finns utrustning för fjärrvärme samt kall- och
varmvattenanläggningar inklusive mätpunkter för desamma.

Vi betalar en delad månadsavgift som innebär en avgift för avräkning mellan
verkligt utfall för kall- och varmvatten samt fjärrvärme. Verkligt utfall jämförs
med beräknad månadskostnad. All avräkning sker 1 gång/år i mars månad.

Den andra delen av månadsavgiften är den lagstadgade delen vad gäller
underhållsplan för samfälligheten. Detta gäller våra undercentraler, vår
gatubelysning samt underhåll av hustak, gavlar samt kabel-TV och fiber.

I en underhållsplan har beräknats rullande underhåll under 20 kommande åren.

Medlemskap

Vad innebär det att bo i en samfällighet?

Det finns flera olika typer av samfälligheter, gemensamt för dem är att de
tillgodoser vissa gemensamma behov för de fastigheter som ingår i
samfälligheten. I området finns något som på fackspråk brukar kallas för
gemensamhetsanläggningar. Det är grönytor, lekplatser, parkeringsytor, infarts
och gångvägar och annat som de som bor i området använder gemensamt.
Samfälligheten är den grupp av fastigheter som ska ansvara för skötsel och
underhåll av anläggningarna.

Kan jag som boende välja att gå ur och inte vara medlem?

Nej, medlemskapet hänger ihop med ägandet av fastigheten. Enda sättet att gå ur
är att flytta.

Vem bestämmer i en samfällighetsförening?

Föreningen antar stadgar och utser en styrelse som ansvarar för den löpande
förvaltningen och som ska verkställa de beslut som fattas på föreningsstämman.
Styrelsen består oftast av medlemmar i föreningen och att ingå i styrelsen är ett
bra sätt att kunna påverka vad som sker. Styrelsen ska utföra sitt arbete enligt
den budget och de riktlinjer som fastställs på föreningsstämman. På
föreningsstämman har medlemmarna (alla fastighetsägare som ingår i
samfälligheten) möjlighet att påverka de beslut som tas. Självklart kan de
boende även löpande under året ha kontakt med styrelsen i olika frågor.

Vilka för- och nackdelar finns med att tillhöra en samfällighetsförening?

I en samfällighet har du möjlighet att påverka din närmiljö. Genom att delta på
föreningsstämmor kan du också påverka de ekonomiska besluten och därigenom
din boendekostnad. Det finns även många sociala fördelar: nära till lekplats, en
säker och trygg miljö för både barn och vuxna och gemensamma arbetsdagar där
grannar kan träffas. En nackdel skulle kunna vara en känsla av att
samfälligheten kostar pengar och att det är en kostnad man inte valt själv, men i
själva verket är detta en del av boendekostnaden som i många fall även bidrar
till en fin närmiljö.

Vad ska jag tänka på när jag köper en fastighet som ingår i en
samfällighetsförening?

Ta reda på hur stora avgifterna till föreningen är så att du kan ta med denna
kostnad i budgeten för ditt nya boende. Fråga också säljaren eller kontakta
styrelsen och fråga om några större investeringar är beslutade eller är på gång
och hur de ska finansieras. Av denna anledning är det viktigt med att det finns
en underhållsplan utarbetad av styrelsen.

Medlemmarnas ansvar

Den enskilde föreningsmedlemmen är skyldig att betala de uttaxerade beloppen.
Om betalning inte görs kan beloppen komma att utmätas ur medlemmens fastighet.

Tack vare våra egna arbetsinsatser kan avgiftens storlek hållas nere.