Välkommen till Lilla Hammarbosäters Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Lilla Hammarbosäter

Allmän information

Lilla Hammarbosäter är en samfällighetsförening, som i sin nuvarande form bildades 1977-12-07 enligt lagen (1973:1190) om förvaltning för samfälligheter. Samfälligheten består av samtliga fastighetsägare d.v.s 40 stycken, fördelade på Bergvägen (12 stycken) och Dalvägen (28 stycken). Den som flyttar hit, fritidsboende eller permanent, är automatiskt medlem i samfälligheten.
Vid bildandet av föreningen erbjöds endast sommarvatten, så då var alla medlemmar sommarboende. Efterhand har de gemensamma vattenledningarna grävts ned djupare varvid även vintervatten erbjuds till tomtgräns.
Vissa medlemmar har grävt ned sina vattenledningar djupare, och det finns även vissa som installerat elektrisk uppvärmning i vattenledningen.

Föreningen leds av en styrelse, som består av minst fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen väljs av årsmötet, som normalt hålls under april månad.
Styrelsen förvaltar föreningens vägar, dagvattensystem, vattenläggning mm. samt har representation i Vretstugevägens vägförening.

Föreningen har en teknikgrupp som utför praktiska sysslor på uppdrag av styrelsen.

Vägarna plogas/sandas av föreningen anlitad entreprenör.

Under våren respektive hösten har vi en gemensam städdag. Förutom att vi städar upp där det behövs, på våra gemensamma utrymmen, inom området, sjösätter vi resp tar upp våra bad-/båt-bryggor vid sjön Klemmingen.
Datum bestäms på årsstämman.

I förekommande fall är det frivilliga festkommittéer som arrangerar festligheter vid Valborgs- och Midsommaraftnarna med bl.a. lotterier, lekar och förtäring.

Information skickas via mejl och/eller en Facebookgrupp för de boende, och ibland på anslagstavlan i korsningen Bergvägen/Dalvägen.

Avgifter

Samfälligheten har en årsavgift och en båtplatsavgift, för den som har båtplats.

Dessa skall normalt betalas senast den 31 maj varje år. Information om betalning skickas ut via mejl snarast efter årsstämman. För de som inte har mejl för information på annat sätt. Vid försenad betalning debiteras en förseningsavgift.

För att få fiska i Klemmingen krävs fiskekort.

För allas trivsel

Tänk på att det finns små barn inom området. Det är därför vädigt viktigt att hålla den gällande hastighetsbegränsningen. 

Det är också viktigt att inte parkera fordon på vägen. Räddningsfordon måste kunna passera. Detsamma gäller plogbilen, sopbilen och de lastbilar som ska tömma septitankarna. 

Det finns parkeringsplatser vid korsningen Dalvägen-Bergvägen samt vid Dalvägen 13, på andra sidan vägen. I övrigt är det parkeringsförbud på föreningens område.

Du som har hund, håll hunden under betryggande uppsikt. Inom vårt område måste du plocka upp efter din hund och ta hand om avfallet själv.

Varje husägare har skyldighet att hålla snyggt både på egen tomt och utanför sin egen tomtgräns mot vägen.

Vattnet

Föreningen har egen vattenförsörjning. Pumphuset ligger vid vägförgreningen Bergvägen/Dalvägen. 
Det är två separata system som försörjer Bergvägen respektive Dalvägen. Tillgången på vatten har historiskt varit god men är begränsad. Det rekommenderas att samla regnvatten för vattning. Det är inte tillåtet att fylla bassäng eller pool med föreningens vatten. 
Provtagning av vattnet sker regelbundet och analysresultatet anslås på anslagstavlan eller skickas till medlemmarna via mejl. 
Om det är lågt vattenflöde bör man avvakta några timmar, och om sedan ingen förbättring inträffat, kontakta Teknikgruppen.

Föreningen har inget gemensamt avloppsystem.
Medlemmarna ansvarar själva för avloppshanteringen.
Många medlemmar har installerat septitank för toalettavlopp, och det finns även flera som installerat minireningsverk. Alla förändringar av avloppen måste godkännas av kommunen, och i vissa fall även av styrelsen.

Vid varje tomtgräns finns en avstängningskran för vattnet till fastigheten. Denna kran äger fastighetsägaren och ansvaret att den fungerar ligger på fastighetsägaren. Om ni anlitar entrepenör som har behov av att stänga av vattnet är det viktigt att ni upplyser entrepenören om var kranen är.

Om det uppstår behov av att stänga av föreningens huvudledning så behöver teknikgruppen kontaktas. Detta måste göras om det blir ett läckage på någon av föreningens huvudledningar eller vid kranbyte. På Dalvägen finns avstängningskranar för husen som ligger bortom Dalvägen 2. 

De som har en kran som tömmer huset när kranen är stängd måste se till att kranen är helt öppnad när den är öppnad och helt stängd när den är stängd.
Om dessa kranar står i ett mellanläge så läcker det ut vatten, vilket ökar föreningens vattenförbrukning.
Om det uppstår ett läckage från avstängningskranen som inte tomtägaren åtgärdar så kan föreningen behöva åtgärda läckaget. "Kostnaden kommer då att debiteras tomtägaren."

De medlemmar vars tomter har dagvattenbrunn vid tomtgränsen ansvarar för att brunnen är täckt med ett stabilt, men löstagbart lock. Detta för att undvika att det kommer ned oönskade saker i brunnen. Tänk även på säkerheten för små barn, så att de inte kan falla ned.

Vissa tider måste vi spara på vattnet. Info om detta ges på anslagstavlan.

Övrigt

Föreningens medlemmar har vid vissa tider möjlighet att lägga trädgårdsavfall på platsen för brasan, vid kurvan på Dalvägen.
Det är tillåtet från den 1/2 till dess att brasan eldats, samt från den 1/9 fram till höstens städdag. Trädgårdsavfall är bl. a. ris och grenar som vuxit på tomten, inte stockar som kräver lång tid att vakta innan de brunnit klart.
Det är inte tillåtet att lägga kemiskt eller miljöfarligt avfall eller skrot .

I sluttningen vid parkeringsplatsen på Bergvägen får du tills vidare endast tippa jord eller grus.

Vill du spela boule finns det en boulebana på ängen.

Föreningen har en sluten Facebookgrupp, där medlemmarna kan dela information. Där sprids även vid behov information från styrelsen.

https://www.facebook.com/groups/1860101534318343/

Vid frågor kontakta ordförande Oscar Rogstedt: oscar@rogstedt.se