Välkommen till Högadals Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kort om oss

  • Den gemensamma anläggningen, GA:1, bildades 1975.
  • Högadals Samfällighetsförening bildades 1976.
  • Samfälligheten förvaltar enligt anläggningsbeslut från 1976 gemensamma garagebyggnader, asfalterade ytor mellan garagebyggnader, garagebelysning, teleledningar, ledningar för spill-, dag- och färskvatten, nordvästra parkeringen och stora delar av vallen ner mot Länsmansvägen.
  • Fastighetsägarna äger 1/38 del av den gemensamma anläggningen. Kostnad för drift och skötsel delas lika enligt anläggningsbeslutet.
  • Samfälligheten skall enligt fastställda stadgar ha en styrelse som ska bestå av fem ledamöter, två suppleanter, två revisorer samt en revisorsuppleant.
  • Styrelsens uppgift är att utföra drift och underhåll av den gemensamma anläggningen GA:1.
  • Ordinarie stämma skall hållas under november månad. Valberedningen nominerar årligen ny styrelse, vilken tillsätts vid årsstämman dit alla är välkomna. Motioner som lämnas in, ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan stämman hålls.
  • Kallelse till årsstämman skall skickas ut till varje hushåll minst två veckor före.