Välkommen till Hammarens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Information

Information till nya och gamla delägare i Hammarens Samfällighetsförening

Vi bor i en samfällighet bestående av 39 fastigheter vilket innebär att vi äger vår egen fastighet men samtidigt är delägare i de gemensamma delarna, det vill säga vägarna inom området, garagen, lekplatser, planteringar, grönområden mm.

Därmed följer både kostnader och skyldigheter. Kostnaderna är den samfällighetsavgift som tas ut årligen och skyldigheterna är att delta i underhållet av de gemensamma anläggningarna.

Det är viktigt att området ser trivsamt och attraktivt ut både under tiden vi bor här men också den gång det blir aktuellt att sälja fastigheten.

Reglerna för samfälligheter styrs av en lag, Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Samfälligheten leds av en styrelse som väljs vid samfällighetens årsstämma. Den hanterar främst planering och ekonomi. Det är inte styrelsens uppgift att sköta löpande arbetsuppgifter som att byta t ex lampor på garagen, det ska alla medverka till när man ser att det behövs.

Samfällighetsavgiften, som fastställs vid varje årsstämma, går till underhåll av den gemensamma anläggningen såsom el till garagen, lampor till belysningsstolparna, snöskottning mm.
Inom samfälligheten finns även en underhållsfond för större och/eller oväntade underhållskostnader. Avsättning till fonden sker inom samfällighetsavgiften.

Årsstämman är det bästa tillfället att framföra synpunkter angående samfälligheten och området men det finns tillfälle även vid städdagarna. Det går naturligtvis även att framföra synpunkter däremellan till styrelsen och framför allt till ordföranden. Vem som är ordförande och vilka som är med i styrelsen ser du om du klickar på menyfliken Kontakt.

Underhåll av området är ett gemensamt ansvar. I samband med de vår- och höststädningar som genomförs varje år gör styrelsen en genomgång av vilket underhåll som behöver göras. Inför städningarna, där alla förväntas delta, delas ut en information om vad som gäller och vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Det står inte vem som ska göra vad utan det är ett gemensamt ansvar att uppgifterna blir utförda. Utöver att delta i det gemensamma underhållet lär man känna grannar och området. Städdagarna avslutas med korvgrillning och information från styrelsen om vad som är aktuellt i samfälligheten.

Det var och en sköter och ansvarar för under året är skötsel av den del av den gemensamma planteringen inom samfälligheten som fastigheten/huset tilldelats.

Tänk också på att spara de protokoll från stämma och styrelsemöte som skickas ut. De är en viktig information för dem som bor i huset, både nu och senare.

Det händer att det inom samfälligheten görs gemensamma upphandlingar, senast var det utbyte av fönster. Därigenom kan vi få ett bättre pris än om var och en gör en upphandling. Kom gärna med idéer!

Vi har grannsamverkan i samfälligheten. Vi hoppas att alla har ögonen öppna för om det händer något konstigt eller uppseendeväckande i området. Tag kontakt med polisen om det behövs men informera också styrelsen om vad ni ser, stort som smått.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 5 500 kr/år.

Den betalas in till bankgiro 285-4123 med 2 750 kr två gånger per år, senast den 30 mars respektive 30 september

Årsmöte

En gång om året, i mars, har samfälligheten årsmöte. Kallelse till årsmötet skickas via e-post eller delas ut och läggs ut på hemsidan senast 14 dagar innan mötet.

Till årsmötet har alla möjlighet att lämna in väl förberedda motioner/förslag på förändringar och förbättringar för vårt område.

När du flyttar

Ägarbyte ska anmälas till styrelsen. Tala om namnet på den nye ägaren.

Samfällighetsavgifter regleras mellan säljare och köpare. Tänk på att informera den nya ägaren om hur det är att bo i vår samfällighet.