Erstaviksvägens samfällighet i Älta

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Kallelse till årsstämma

Kallelse och dagordning för Erstaviksvägens samfällighetsförenings årsstämma.
Tid och plats: Onsdagen 23 mars 2022 kl. 19:00 i Samlingslokalen Erstaviksvägen 42
Stämman öppnas

1. Val av ordförande för föreningsstämman
2. Val av sekreterare för föreningsstämman
3. Upprättande av röstlängd
4. Val av två justerare, tillika fungerande som rösträknare
5. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.
6. Styrelsens och revisorernas berättelse.
7. Frågan om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna.
10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
11. Val av styrelse och styrelseordförande
12. Val av revisorer och revisorssuppleant
13. Val av ledamöter i valberedningen
14. Övriga frågor
15. Meddelande av tid och plats där protokollet från föreningsstämman hålls tillgängligt

OBS! I de fall där fler i familjen står som ägare till fastigheten krävs det fullmakt till en närvarande vid stämman för att denne skall ha fastighetens rösträtt på stämman. För fastigheten kan bara finnas en (1) hel rösträtt.

Ett förslag antas då fler än 50 % av de röstberättigade bifaller förslaget.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Sluten röstning kan begäras.

Styrelsen för 2021 är nu konstituerad och är sammansatt av:

Christer Arnesson - Ordförande

Stellan Nordström - Vice Ordförande

Gunilla Selldén - Sektrterare

Hong Zhu - Kassör

Mats Odelius

Ann-Marie Lundberg

Nya protokoll och dokument finns att läsa under Dokument

Uppdatering kring Höstens arbete 2020

Styrelsen driver med medlemmars stöd vidare 3 processer.

1. Bredbandet. Detta är nu uppgraderat och alla ska ha fått nya routrar och TV-boxar. Vi hoppas att det fungerar väl för alla och att det upplevs en förbättring. 

2. Elutredning garage. Vi har påbörjat en utvärdering av våra befintliga installationer och huruvida vi behöver ändra något för att säkerhet och stabilitet ska hälla för laddning av hybrider och elbilar både i föreningens och enskilda medlemmars regi. Koordinator har utsetts och leverantör lämnar offert.

3. Trädgårdsutredningen fortsätter med att begära in offert på lekplats och kringytor. Planering av etapper och åtgärdsordning som fungerar med behov och budget för detta år och frammåt för anläggning och skötsel. 2 leverantörer har tillfrågats.