Välkommen till Eklundens Samfällighetsförening

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Välkommen till Eklundens Samfällighetsförening

Samfälligheten har till uppgift att förvalta gemensamhets- anläggningen Almekärr ga:17 och mark- samfälligheten S:4. Deltagande fastigheter är Almekärr 3:396 — 3:437 som består av 42 parhusfastigheter på Almekärssplatån i Lerums kommun. Gemensamhetsanläggningen ga:17 består av Va-ledningar, kvartersgård, garagelängor, parkeringsplatser, angörningsytor, gångvägar, grönytor, lekplatser, optokabelnät m.m.

Samfälligheten med tillhörande medlemmar har också till uppgift att skapa en trivsam och säker miljö för de boende och förvalta samfällighetens ekonomiska intressen.