Välkommen till Chroons samfällighet

Vårt område är vårt! Området blir inte finare än vad vi själva gör det till. Hjälp till att hålla det fint genom att kontakta oss i styrelsen, antingen direkt eller via mail till info@chroons.se, så fort du ser något som är skadat, gått sönder eller på något sätt behöver åtgärdas.

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

logo.jpg

Husen i området byggdes 1991 och består av 34 hushåll fördelade på Chroons gata och Kahls gata i Vellinge i Skåne.
Samfällighetsföreningen bildades 2007 efter friköp i november 2006. Tidigare var området en bostadsrättsförening.

Gemensamt ansvar

Vi har alla ett gemensamt ansvar för den allmänna trevnaden inom samfällighetens område.
Omtänksamhet och hjälpsamhet vinner vi alla på.

Grannsamverkan

Tillsammans kan vi hjälpas åt att minimera brott och oegentligheter i vårt område och därmed få ökad trivsel och trygghet.
Grannsamverkan handlar om att man hjälper varandra t.ex. att passa hus när någon är bortrest, hålla koll och hjälpas åt för att få en trygg boendemiljö.

Ansvar som fastighetsägare

Du som är nyinflyttad, maila dina kontaktuppgifter till info@chroons.se. Då kommer du att få nyheter och information från styrelsen som skickas ut under året.

Du som har sålt ditt hus och ska flytta, kom ihåg att meddela styrelsen detta så fort som möjligt.

De fastigheter som har häckar, buskar och träd som vetter ut mot gemensamma gångvägar i området eller mot kommunens mark, måste tänka på att beskära och klippa dessa så att det går att komma fram.

De fastigheter som har tomt som angränsar till carportarna måste tänka på att regelbundet rensa hängrännorna som finns på carportarna, för att undvika översvämning i stuprör. Tänk även på att det inte är tillåtet att fästa något i carportarna eller bygga dikt an carportens vägg.

Blockering av räddningsvägar

Det är viktigt att vi håller våra vägar inom området fria från saker som kan riskera att blockera räddningsvägar. Tänk därför på att t.ex. inte ställa bilar, leksaker eller lägga material på torgen eller utanför våra hus. 

Det får inte heller förvaras något i utrymmena mellan carportarna, då det både utgör en brandrisk och blockerar eventuell åtkomst för räddningstjänst. 

Visa hänsyn

Det kommer en tid när vi vill renovera, bygga till eller på andra sätt förändra våra hus eller trädgårdar. Vid arbeten som kan komma att påverka andra boende i området, t.ex. mer ljud eller mer trafik inne på området, se till att du meddelar närmsta grannar i god tid. Skicka även gärna ett mail till info@chroons.se så vi är informerade. 

Fester

Privata fester är självklart tillåtna. Tänk dock på att visa hänsyn mot grannarna i området, t.ex. när det gäller hög musik vid sent klockslag. Informera gärna dina närmsta grannar.