Biskopens Samfällighetsförening

Varmt välkommen till Biskopens Samfällighetsförening i Norra Stäket, Järfälla. 

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Varför samfällighetsförening?

Gemensamhetsområdena, alltså vägarna, gatubelysningen, avfallshantering och annat som finns på gårdarna och mellan Biskop Nils väg och Biskop Brasks gränd, förvaltas inte av kommunen utan av den samfällighetsförening som ålagts det av Lantmäteriverket. I detta fall Biskopens samfällighetsförening.

Vad förvaltas?

Förvaltningen innebär att de löpande utgifter som föreningen har i form av t.ex. avfall, el,  vatten och vinterväghållning, måste betalas på något sätt. Dessa olika  utgiftsposter fördelas på tre olika så kallade gemensamhetsanläggningar, så kallade GA, som varje fastighet har en förbestämd andel i, framtagen av Lantmäteriverket. 

Varför medlem?

Fastigheters andelar i olika GA varierar beroende på vilken väg en fastighet finns och hur
stor boyta den har. Medlemskap i föreningen innebär att var och en av de 82 fastigheter
som är medlemmar betalar sin del av föreningens totala utgifter för förvaltningen baserat
på sin andel i varje GA.

Avgiften den betalas kvartalsvis och baseras på den budget för verksamhetsåret som lagts fram av styrelsen och godkänts av den ordinarie föreningsstämman varje vår. Inbetalningskort kommer i brevlådan när det är dags.

Styrelsen

Föreningens styrelse väljs vid den ordinarie stämman varje vår. Den består av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandatperioderna för ordinarie ledamöter överlappar varandra för att garantera kontinuitet i styrelsearbetet.

Styrelsen består av:

Ordföranden: Birgitta Jansson, BBG 6

Ledarmöter: Andreas Ternström, BBG 88, Michal Boczar, BBG 31, Peter Hammarbäck BBG 3, Anna-Karin Wikström, BBG 64

Suppleanter: Natalia Lindqvist, BBG 17, 

Styrelsens e-post är styrelsen@biskopen.info. För brådskande ärenden, ring Birgitta
Jansson på 070-3571804.

Vilka gårdar finns?

De olika geografiska delarna av föreningen benämns i folkmun vanligen blå gården, gröna gården, grå gården, gula gården och Biskop Nils. 

Gårdsvärdar är:

Gul gård: Peter Hammarbäck BBG 3, Kim Jansson BBg 27

Grå gård: Botan Bibani BBG 2, Tomas Berglund BBG 52

Grön gård: Kjell Svensson BBg 34

Blå gård: Daniel Hultén BBG 72, Hans Lindblom BBG 68

Samlingslokalen

Föreningen har en gemensam samlingslokal mitt i det övre området på Biskop Brasks
gränd. Lokalen kan hyras för en summa på 300:- för alla medlemmar genom att kontakta
Inger Bennerstig BBG 62, mejla lokalen@biskopen.info och boka det datum och den tid man vill ha lokalen. Nyckeln återlämnas dagen efter användningen efter städbesiktning av någon ur styrelsen eller en av den avdelad medlem.

I samlingslokalen finns även en bastu. För att använda denna, kvitteras en nyckel ut (betalas av den enskilda) och bokning av bastun sker därefter på lista i samlingslokalen. OBSERVERA att bastun är avstängd för tillfället.

Städdagar

Två gånger per år, höst och vår, anordnas städdagar då alla gemensamma ytor ges den
uppmärksamhet de förtjänar; häckar klipps, sandlådor grävs om, dörrar och väggar målas, och så vidare. På detta sätt får medlemmarna träffas och lära känna varandra över korv med bröd, fika och ett gott dagsverke. Dessutom hålls kostnaden för områdets skötsel nere.

Föreningsstämmor

Som redan nämnts hålls föreningens ordinarie stämma varje vår, i maj i samlingslokalen.
Vid särskilda behov kan styrelsen utlysa en extrastämma, t.ex. om oförutsedda utgifter
medför behov av ytterligare inbetalningar från medlemmarna. Medlemmar kan även få till
stånd en extrastämma om tillräckligt många går ihop om det – detaljer ges av styrelsen vid förfrågan. 

Biltrafik

Bilvägarna i området är minimerade för att åstadkomma ett så bilfritt och säkert bostadsområde som möjligt. Det är tillåtet att köra bil på områdets bilvägar med en maximal hastighet av 10 km/h. Tänk på alla småbarn som kan komma framfarande där man minst anar det. Inne på gårdarna får enbart trafik för i- och urlastning förekomma.

Parkering

Alla fastigheter på Biskop Nils väg har egen carport. På Biskop Brasks gränd har alla
fastigheter plats i gemensamma carportar i anslutning till respektive gård. Dessa carportar förvaltas av föreningen. Det finns två gästparkeringar i det övre området, som det dock ibland kan vara svårt för gäster att få plats på, eftersom många fastigheter har fler än 1 bil. All parkering utanför markerade P-platser är otillåten. En kontrollavgift tas ut vid otillåten parkering. För parkering på markerade P-platser med tilläggsskylt ”P-tillstånd
erfordras” krävs att tillstånd utdelade av styrelsen ligger väl synliga i bilen. Vid
föreningsstämman 2011 antogs en parkeringspolicy som alla medlemmar måste följa.

Trädgårdsredskap

Föreningen har ett antal redskap av olika slag för utlåning till medlemmar. Dessa finns i
redskapsförråden vid infarten till Biskop Brasks gränd och nyckel lånas av av gårdsvärdarna. De redskap som lånas ska noteras på utlåningslistan i förrådet och strykas vid återlämnandet.

Vatten

Allt vatten som en fastighet förbrukar betalas av fastigheten. Detta sker genom att
vattenmätaren i tvättstugan avläses av alla fastigheter i föreningen två gånger per år;
sommar och vinter. Avläsningstalonger delas ut vid varje tillfälle för att fastighetens
förbrukning ska kunna föras in på kommande inbetalningskort. Företrädesvis mailas avläsningen till vatten@biskopen.info. Annars lämna avläsningstalongen i de brevlådor som anges på talongen. Summan av alla fastigheters förbrukning stäms av mot en central avläsning.

Avfall - hushållssopor och återvinning

Föreningens gemensamma soprum finns mitt i det övre området, inne på Biskop Brasks
gränd. Alla medlemsfastigheter har rätt att slänga sitt avfall där. Hushållssopor
källsorteras enligt märkning på avfallskärlen: matavfall (i de bruna papperspåsarna från kommunen), papperskartonger, metall, glas och plast. Vidare finns en stålbur för elavfall, hinkar för batterier och lampor samt ett skåp för farligt avfall (varje fastighet ska ha en röd plastlåda för sitt farliga avfall). Läs mer hur du sorterar i Sörabs sorteringsguide.

Grovavfall, trädgårdsavfall och övrigt avfall ansvarar respektive hushåll själva för att transportera och lämna till Återvinningscentral. 

Mer information finns i respektive soprum.

Tidningar

Bredvid vändplanen vid infarten till Biskop Brasks gränd står en container för
tidningsåtervinning. I den ska enbart dagstidningar, tidskrifter, reklam och liknande läggas, däremot inte kartonger eller wellpapp.

Trivselregler

I soprummet uppskattas det om du:

  • Fyller ditt röda FA-kärl (Farligt Avfall) helt innan du placerar det i FA-skåpet.
  • Inte lägger avfall i ett redan rågat kärl, när det finns halvtomma kärl.
  • Plattar till förpackningar, både papper och plast, innan du lägger dem i sitt kärl
  • Inte fyller på ett rågat kärl med mer avfall utan att först trycka ihop det som redan
    finns. Är det ändå rågat efter hoptryckning? Spara då dina sopor tills kärlen är tömda.