Bällsta Park Samfällighetsförening

Välkommen till Bällsta Park Samfällighetsförening!

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Frågor & svar

Använd föreningens gemensamma epostadress ballstapark@gmail.com

Styrelsens uppdrag är att förvalta samfälligheten och dess tillhörande gemensamhetsanläggning genom att utföra drift och skötsel av gemensamhetsanläggningen, förvalta de beslut som föreningsstämman fattat, leda samfällighetsföreningens arbete samt att representera denna i olika sammanhang. Det är däremot inte styrelsens uppgift att driva enskilda frågor, projekt eller fatta beslut som inte rör den löpande förvaltningen av gemensamhetsanläggningen. I styrelsens uppgift ingår även att se till att en årlig föreningsstämma kommer till stånd.

Styrelsens arbete styrs av samfällighetsföreningens stadgar, Lantmäteriets anläggningsbeslut, Lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (länk) samt Anläggningslagen (1973:1149) (länk).

Förutom att följa samfällighetens stadgar och trivselregler så är medlemmens uppgift att bidra till att vår samfällighet hålls ren och trygg. Förslag ska förmedlas genom motioner till föreningsstämman där ett gemensamt beslut kan tas.

Det finns 10 gästparkeingsplatser fördelat på två gästparkeringar. En vid infarten till Våtmarksvägen och en vid infarten till Berghällsvägen.

Om du har ett förslag till styrelsen ber vi dig maila det till ballstapark@gmail.com

I samfällighetsavgiften ingår bl.a. följande:

  • Drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen. T.ex. snöplogning, reparationer och gräsklippning
  • Sophämtning
  • Avsättning till underhållsfond
  • Telia Digital-TV
  • Telia Bredband Fiber och router
  • El och vattenförbrukning för gemensamhetsanläggning

Du får som standard en pappersfaktura en gång i kvartalet.

Du kan registrera dig på Fastum och ange att du vill ha en e-faktura eller autogiro

Den rekommenderade högsta hastigheten på föreningens gator, Berghällsvägen och Våtmarksvägen, är 10 km/h.

Nyborgsvägen som är kommunalgata mellan Våtmarksvägen och Berghällsvägen gäller hastighetsbegränsning 40 km/h.

På samfällighetens mark får nedskräpning och förstörelse av växtlighet ej förekomma. Enskilda fastighetsägare har ej rätt att ta samfällighetens mark i anspråk och plantering av växtlighet, annan markanläggning eller bebyggelse ska ej förekomma på samfälld mark.

I samband med ombyggnation, renovering el liknande kan samfälld mark behöva tas i anspråk för uppläggning av material eller uppställning av container. Detta ska göras på ett sådant sätt att det inte trafik hindras eller att skada uppstår på samfälld mark. Samfällighetens styrelse ska kontaktas i förväg.  

Koden till soprummen får du i samband med inflytt till föreningen. Har du glömt koden kan du skicka epost till styrelsen och få reda på den den vägen. Se epostadressen under menyn Kontakt.

Husdjur rastas ej på samfällighetens mark. Vid eventuella olyckor förutsätts att påsar används för att plocka upp. Hundar hålls kopplade inom samfällighetens område.

Att tvätta bilen på asfalterade gator riskerar att olja, tungmetaller och andra miljöfarliga ämnen rinner ner i dagvattenbrunnarna och slutligen hamnar i närliggande sjöar och vattendrag. Biltvätt ska ej förekomma inom området och vi hänvisar till närliggande biltvättar i Vallentuna och Täby. 

Föreningen har två soprum, ett på Berghällsvägen och ett på Våtmarksvägen.

Sophantering är en angelägenhet som påverkar både samfällighetens ekonomi och den allmänna trivseln. Sopor får inte lämnas utanför dörren eller på golvet i soprummen. Det avfall som inte ryms i något kärl ska transporteras av respektive fastighetsägare till återvinningen. Miljöfarligt avfall får ej lämnats i soprummen.

Trädgårdsavfall såsom gräsklipp, grenar osv. får ej lämnas på samfällighetens mark eller i omkringliggande skogsmark. Trädgårdsavfall ska omhändertas av varje enskild fastighetsägare på egen mark, eller föras till återvinningscentralen.

Vårt område är barnrikt, gatorna är trånga och sikten är på sina ställen begränsad. Bilparkering sker på respektive fastighetsägare uppfart. Besökande gästers bilar hänvisas till gästparkeringarna vid Våtmarksvägen och Berghällsvägen. Parkering på gatan, på gränder och vändplaner ska ej förekomma. Detta med hänsyn till säkerhet för våra barn, samt nödvändig framkomlighet för utryckningsfordon, postgång, tidningsbud och snöröjningsfordon.