Bäckvägens Samfällighetsförening

Tillsammans är vi 47 hushåll som gemensamt strävar för att vi ska bo i ett trivsamt, välskött och tryggt område. För dig som är nyinflyttad, eller är på gång att bosätta dig i området, går det utmärkt att vända sig direkt till oss i styrelsen vid frågor eller funderingar inför stundande köp eller flytt. Vi tar tacksamt emot frågor och felanmälningar på e-post: styrelsen@asabackvag.se

iDetta är en samfällighetsförening. På denna sida ansvarar samfällighetsföreningen för innehållet.

Styrelse& kontaktuppgifter

Styrelsens ledamöter utses genom rullande schema(ordförande, sekreterare och kassör kan väljas utanför schemat)vid ordinarie föreningsstämma och har i uppdrag att bl.a.:

  • Förvalta föreningens tillgångar
  • Föra redovisning över föreningens räkenskaper
  • Sammankalla till ordinarie föreningsstämma
  • Sammankalla till extra föreningsstämma (vid behov)
  • Avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi till ordinarie föreningsstämma
  • Hålla förvaltningsberättelse, revisionsberättelse och förslag till inkomst-och utgiftsstat tillgängliga, inför ordinarie föreningsstämma
  • Hålla underhålls-och förnyelseplan tillgänglig, inför ordinarie föreningsstämma


Föreningsstämma (årsstämma)

Den ordinarie föreningsstämman utgör en viktig möjlighet att ta del av och påverka vad som sker inom samfällighetsföreningen. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senasti januari månad. Praxis inom föreningen har blivit att samtliga av de ovan begärda handlingarna,som skall hållas tillgängliga för medlemmarna,delas ut i tillsammans med kallelsen till stämman.

Om man inte kan delta årsstämman kan man utse ombud att delta genom fullmakt. Ombud får bara företräda maximalt en medlem. Endast en person per hushåll har rösträtt på föreningsstämman.

Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder normalt sett en gång i månaden, där det blivit praxis att mötas första söndageni månaden kl. 18:00och att mötet äger rum i Kvartersstugan. På mötet avhandlasfrågor rörande samfällighetensekonomi, löpande förvaltningoch eventuellafrågor från medlemmarna.Mötesprotokolletanslås på anslagstavla utanför Kvartersstugan.

Styrelsemedlemmar(år 2023)

Ordförande (1 år) Said Racic(83B)

Kassör (1 år) Adam Odén (69 C)

Sekreterare (1 år) Lars Westling (79 B)

Ledamot (1 år) Roger Bermalm(83C)

Ledamot (1 år) Carina Strand Boman(81 F)

Ledamot (2 år) Martin Jonsson(73 B)

Ledamot (2 år) Rustan Karlsson(71B)

Kontaktuppgifter

Ordförande Said Racic (83 B) 0730-666415

Kassör Adam Odén (69 C) 0765-469727

Sekreterare Lars Westling (79 B) 0707-295440

Ledamot Roger Bermalm (83 C) 0722-053030

Ledamot Carina Strand Boman(81 F) 0707-230071

LedamotMartin Jonsson (73 B) 0708-229441

Ledamot Rustan Karlsson (71 B) 0731-415435

Ansvarig gräsklippning Henrik Jonsson (77 E)0707-309030

Vid allmänna frågor eller felanmälan, skicka gärna e-post till styrelsen@asabackvag.se