Kallelse till årsmöte 2019

Medlemmarna i Samfällighetsföreningen Räkneläran kallas härmed till ordinarie årsstämma

Tid                Onsdagen den 10 april 2019 klockan 19.00

Plats            R-huset.

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande                                                                                      
 2. Val av ordförande för stämman
 3. Val av två personer för justering av protokoll
 4. Fråga om mötet är behörigt utlyst
 5. Styrelsens och revisorernas berättelser
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Framställningar från styrelse, motioner från medlemmar
 8. Ersättning till styrelsen och revisorerna
 9. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
 10. Val av styrelse
  • Tre ledamöter för två år
  • Två suppleanter för ett år
 11. Val av två revisorer för ett år
 12. Val av skötselansvariga
  • Belysning
  • Lokalerna
  • Släpkärra
  • Lås & Nycklar
  • Hemsida
 13. Övriga frågor
  • Info om Investerings-/förnyelsebehov
 14. Mötets avslutande

Varmt välkomna!

Styrelsen