- Finansiering av fiberanslutning
- Gruppavtal TV och internet

Finansiering av fiberinstallationen

Vid den extra föreningsstämma som hölls den 13 oktober 2021 beslutades att installera Utsikt Bredbands öppna bredbandsnät, vars arbete nu pågår och som ska vara klart senast den 30 september 2022. I beslutet ingick en finansieringsplan som innebar att varje fastighet skulle belastas med en extradebitering som då beräknades till mellan 5 – 6 000 kronor.

Vid styrelsemöte den 15 augusti 2022 konstaterades att vi klarar finansieringen genom en extradebitering på 4 000 kronor, vilket också beslutades. Ordinarie kvartalsavgift som ska betalas den 30 september är 3 500 kronor, medan den som ska betalas den 31 december sänks till 3 100 kronor. Den senare avgiften gäller tills en föreningsstämma beslutar något annat.

Medlemmarna i samfällighetsföreningen Räkneläran uppmanas härmed att, utöver ordinarie avgift, till bankgiro 754-4869 betala 4 000 kronor per fastighet senast den 31 oktober 2022.

Gruppavtal för TV och internet

Önskemål och synpunkter har kommit på att samfällighetsföreningen borde teckna gruppavtal på ett basutbud för TV och internet, för att på så vis åstadkomma ett lägre pris jämfört med när man tecknar enskilda avtal. Det har också kommit synpunkter på motsatsen.

Oavsett vad vi tycker så äger inte föreningen den frågan. Bland annat har Mark- och miljööverdomstolen i ett mål slagit fast att sådana kollektiva avtal enbart får ingås om det varit nödvändigt för att anläggningen över huvud taget ska gå att användas/nyttjas av de deltagande fastigheterna. Domstolen ansåg att sådana kollektiva avtal strider mot ändamålet med anläggningen eftersom en gemensamhetsanläggning enbart kan utgöras av fysiska utföranden. Det innebär därför att en förening inte kan binda medlemmar till tjänster som kan användas genom en anläggning, även om det är ekonomiskt fördelaktigt. (Se MÖD målnr. F 290-15).

Vi kommer därför inte att verka för gruppavtal.

Bästa hälsningar
Styrelsen för samfällighetsföreningen Räkneläran