Extra stämma gällande installation av laddningspunkter i våra garage.

Medlemmar i Samfällighetsföreningen Räkneläran kallas härmed till extra stämma gällande installation av laddningspunkter i våra garage.

Tid         Torsdagen 14 Mars klockan 19.00

Plats         R-Huset

Dagordning

 1.   Mötets öppnande
 2.   Val av ordförande
 3.   Val av Sekreterare
 4.   Val av 2 personer för justering av protokoll
 5.   Mötet behörigt utlyst
 6.    Allmän information om projektet (utskickat via mail)
 7.    Redovisning av ekonomi
 8.   Beslut att ge styrelsen i uppdrag att upphandla projektet
 9.   Beslut att utdebitera en extra kostnad i kvartal 3 2024
 10.   Beslut att uppta lån för att klara betalning till entreprenör och utdelning av det statliga bidraget
 11.   Övriga frågor
 12.  Mötets avslutning

Fullständigt underlag med uppgifter om storlek på extra kostnad och lånets omfattning har distribuerats via mail till respektive hushåll i samfälligheten.