Årsmötesprotokoll 2020

Årsmötesprotokoll från ett försenat årsmöte 2020.

Protokoll fört vid ordinarie stämma i Samfällighetsföreningen Räkneläran

Tid: 23 september 2020

Plats: Gräsplanen intill Grindgatan 56

Närvarande: 63 personer från 58 fastigheter

 1. Mötets öppnande

Johan Olsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

 1. Mötesordförande

Till ordförande for stämman valdes Kenth Trygg.

 1. Protokolljusterare

Till protokolljusterare och rösträknare valdes Ronny Johansson och Lennart Jarheden.

 1. Utlysande av mötet

Stämman fastslog att mötet var behörigt utlyst.

 1. Styrelsens och revisorernas berättelser

För styrelsens berättelse redogjorde Kjell Andersson och revisorernas berättelse genomgicks av Håkan Johnsson. De båda berättelserna godkändes och lades till handlingarna.

 1. Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2019.

 1. Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmar

Inga framställningar eller motioner förelåg.

 1. Arvoden

Stämman beslutade om arvode på tillsammans 57 000 kronor for styrelsen, revisorerna och skötselansvariga.

 1. Utgifts· och inkomststat samt debiteringslängd

Etter genomgång av Mats Johansson beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt godkände en debiteringslängd på 2 900 kronor per fastighet och kvartal att betalas i efterskott.

 1. Val av styrelse

Till styrelseordförande for två år valdes Christer Setterdahl och till styrelseledamot för två år valdes Kjell Karlberg. Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Martin lgemar och Johan Olsson.

 1. Val av revisorer

Till revisorer för ett år valdes Håkan Johnsson och Stig Rylenius.

 1. Val av skötselansvariga

Till skötselansvariga för ett år valdes:

 • Belysning -  Lennart Franke
 • Släpkärran - Salar Rozbayani
 • Lokalerna - David Hellström
 • Lås och nycklar - Ronny Johansson
 • Hemsida - Krister Larsson
 1. Övriga frågor
 • Christer Setterdahl redogjorde för planerat garageportbyte. Stämman beslutade att finansieringen skulle ske genom att varje fastighet skulle debiteras ett engångsbelopp på 14 400 kronor att betalas senast den 30 november 2020.
 • Johan Olsson informerade om styrelsens handläggning av TV-/bredbandsnätet.
  Styrelsen hade tagit in offerter på installation av fibernät. Den offert som bedömdes bäst var från Utsikt Bredband och skulle innebära en investeringskostnad på 1 125 000 kronor eller 15 000 kronor per hushåll. Beslut om eventuell investering skulle tas på extra stämma.
 • Johan Olsson hade mottagit önskemål om att föreningen skulle anlägga en boulebana på området. Ärendet hänsköts till styrelsen.
 • Mats Johansson informerade om fynd som tydde på att skumma element rörde sig på området.
 1. Mötets avslutande

Kenth Trygg tackade styrelsen för gott arbete och de närvarande för visat intresse, hälsade Christer Setterdahl välkommen som ny ordförande och överlämnade ordet till honom. Christer tackade för förtroendet att leda styrelsens arbete och förklarade stämman avslutad.

 

Vid protokollet

 

Kjell Andersson

 

Justerat

 

Ronny Johansson                         Lennart Jarheden