Protokoll fört vid ordinarie stämma i Samfällighetsföreningen

Räkneläran

Tid                                                            10 april 2019

Plats                                                         R-huset

Närvarande                                             42 personer från 36 fastigheter

1. Mötets öppnande

Johan Olsson hälsade alla närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Mötesordförande

Till ordförande för stämman valdes Kenth Trygg.

3. Protokolljusterare

Till att justera protokollet från stämman valdes Sten Cannervik och Christer Petersson.

4. Utlysande av mötet

Stämman fastslog att mötet var behörigt utlyst.

5. Styrelsens och revisorernas berättelser

För styrelsens berättelse redogjorde Kjell Andersson och revisorernas berättelse genomgicks av Håkan Johnsson. Håkan meddelade att den utskickade revisionsberättelsen angav felaktig balansomslutning per 2018-12-31. Rätt skulle vara 374 433 kronor. De båda berättelserna godkändes därmed och lades till handlingarna.

6. Ansvarsfrihet

Styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2018.

7. Framställningar från styrelsen, motioner från medlemmar

Inga framställningar eller motioner förelåg.

8. Arvoden

Stämman beslutade om arvode på tillsammans 56 000 kronor för styrelsen, revisorerna och

skötselansvariga.

9. Utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Efter genomgång av Mats Johansson beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt godkände en debiteringslängd på 2 900 kronor per fastighet och kvartal att betalas i efterskott.

10. Val av styrelse

Till styrelseledamöter för två år valdes Kjell Andersson, Bengt Bergdahl och Mats Johansson.

Till styrelsesuppleanter för ett år valdes Martin Igemar och Kjell Karlberg.

11. Val av revisorer

Till revisorer för ett år valdes Håkan Johnsson och Stig Rylenius.

12. Val av skötselansvariga

Till skötselansvariga för ett år valdes:

 • Belysning                                      Lennart Franke
 • Släpkärran                                    Salar Rozbayani
 • Lokalerna                                      David Hellström
 • Lås och nycklar                            Ronny Johansson
 • Hemsida                                       Krister Larsson

13. Övriga frågor

 • Mats Johansson redogjorde för den investerings-/förnyelseplan som styrelsen tagit fram. För finansieringen planerade styrelsen att vid nästa ordinarie stämma föreslå en extra utdebitering motsvarande en garageport per fastighet (cirka 10 000 kronor i dåvarande värde). I övrigt skulle finansieringen kunna ske inom ramen för normal utdebitering.
 • Monica Nordén framförde sin oro över att byggnadstekniska åtgärder för förbättrat brandskydd inte var åtgärdat enligt anmodan på flera fastigheter.
 • Dick Löfvenberg uttryckte sitt missnöje över att det bildades stora vattensamlingar på förbindelsegången utmed Grindgatan 30-34.
 • Kjell Andersson rapporterade från ett Grannsamverkansmöte för kontaktombud samt meddelade att protokoll från stämman skulle finnas dels på föreningens hemsida och dels anslås på en av R-husets fönster.
 • Gemensam städdag på området var planerad till den 23 maj 2019.·
 • Fråga om laddstationer samt laddning av elbilar på egen tomt kom upp och diskuterades.

14. Mötets avslutande

Kenth Trygg tackade för visat intresse och förklarade stämman avslutad.