På de två senaste styrelsemötena har vi diskuterat bland annat om den bruna papperspåsen för matavfall. Vi beslöt att skriva till Telge återvinning och framföra våra synpunkter om påsen.

Vi har även tagit en plan för att laga de lampor som är trasiga i gatubelysningen.

Den nya Norra Kallfors Samfällighetsförening har kontaktat oss beträffande utbyte av information.

Vi beslöt att skicka ut en skrivelse beträffade våra pumphaverier, som i år har kostat oss 140 000 kr.

Vi beslöt även att till årsstämman lägga fram en motion om en höjning av schablonmängd vatten till de som inte skickar in sin vattenmätarställning. Idag är schablonen 60 kubikmeter. Styrelsen föreslår en höjning till 100 kubikmeter.

Vår förening blev kallad till en Lantmäteriförrättning beträffande vår gemensamhetsanläggning ga:13, vatten och avloppsledningarna. Det gällde att en ledning överförs till Telge Nät. I praktiken har detta redan skett, men formalia måste vara uppfyllda.

Styrelsen ser över marknaden för elektroniska vattenmätare. Dels till vårt pumphus, dels till hushållen.

Nu är snart dags att läsa av våra vattenmätare. I månadsskiftet december/januari skickar ni in er mätarställning till ostrakallforsvatten@gmail.com.

GOD JUL 

önskar styrelsen