Östra Kallfors Samfällighet 

PROTOKOLL

 

Datum

2023-04-20

Plats

Kallfors Golfklubb

Tid

18.30

Mötestyp

Årsstämma

 

 

 1. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 14 fastigheter med rösträtt för väg och vattenledningar och 16 fastighet för rösträtt för vattenledningsfrågor.

 

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Stämman fann att mötet utlysts på rätt sätt.

 

 1. Fastställande av dagordningen

Den framlagda dagordningen fastställde

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för stämman

Stämman valde Andreas Skog till ordförande för mötet och Gunbritt Trobeck till sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två justerare

Till justerare valdes Nina Elmnert och Håkan Sjöblom.

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse

Förvaltningsberättelsen för år 2022 lästes upp av Andreas Skog.

 

 1. Styrelsens årsredovisning (Resultat- och Balansräkning)

Marie Holmström läste upp och redogjorde för resultat- och balansrapporten för år 2022.

 

 1. Fastställande av resultaträkning samt godkännande av disposition

Marie Holmström läste upp förslaget till resultatdisposition. Därefter fastställde stämman resultaträkningen och godkände dispositionen av överskottet enligt balansräkningen.

 

 1. Revisorernas berättelse över styrelsen för den tid som revisionen avser

Andreas Skog läste upp revisorernas berättelse för år 2022.

 

 1.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten under år 2022.

 

 1. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att ersättning ska utgå till styrelsen enligt beslut taget på årsstämman 2019-04-25

 

 

 1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Marie Holmström redogjorde utgifts- och inkomststat (budget) för tiden maj 2023 till och med april 2024. Debiteringslängden lästes även upp samt uppvisades den aktuella medlemsförteckningen över samtliga fastigheter i Östra Kallfors Samfällighetsförening.

 

 1. Val av styrelse (3 ordinarie ledamöter på 2 år), val av styrelseordförande bland de 7 ledamöterna och val av suppleanter (2 stycken på 1 år)

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes:

Andreas Skog (omval)

Peter Engberg (omval)

Angelica Broängen (nyval)

Till ordförande valdes Andreas Skog (omval)

Till suppleanter på 1 år valdes Anna Lag (omval) och Tom Karlsson (nyval)

 

 1. Val av revisor och revisorssuppleant, vardera på 1 år

Till revisor valdes Daniel Nyhrén (omval)

Till revisorssuppleant valdes Mikael Littmann (omval)

 

 1. Val av valberedning på 1 år

Martin Tuulse valdes till valberedare på 2 år 2022 och har alltså 1 år kvar.

 

 1. Behandling av framställan från styrelsen och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsen har lämnat in en framställa om att höja avgiften för förvaltning av vatten/avlopp till 250 kr/månaden (en höjning med 50 kr) och för förvaltningen av gång/cykelväg och grönområden till 300 kr/månaden (en höjning med 50 kr). Stämmodeltagarna röstade ja till styrelsens förslag.

Någon motion från medlemmarna hade inte inkommit.

 

 1. Övriga frågor

Marie Holmström informerade stämman om de nya reglerna att samfälligheter numera är momspliktiga.

 

 1. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att mailas ut till samtliga medlemmar och läggas upp på vår hemsida inom 14 dagar.

 

 1. Föreningsstämmans avslutning

Andreas Skog tackade för visat intresse och stängde årsstämman.

 

Järna 2023-04-20

 

 

 

…………………………………..                 ……………………………….

Andreas Skog                                          Gunbritt Trobeck

 

 

……………………………………                ………………………………..

Nina Elmnert                                           Håkan Sjöblom