Östra Kallfors Samfällighet 

PROTOKOLL

 

Datum

2021-10-14

Plats

Kallfors Golfklubb

Tid

18.30

Mötestyp

Årsstämma

 

 

 1. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes till 8 fastigheter med rösträtt för väg och vattenledningar och 1 fastighet för rösträtt för vattenledningsfrågor.

 

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Stämman fann att mötet utlysts på rätt sätt.

 

 1. Fastställande av dagordningen

Den framlagda dagordningen fastställdes.

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Stämman valde Andreas Skog till ordförande för mötet och Gunbritt Trobeck till sekreterare för mötet.

 

 1. Val av två justeringsmän

Till justeringsmän valdes Håkan Sjöblom och Anita Kullås.

 

 1. Styrelsens verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för år 2020 lästes upp av Andreas Skog.

 

 1. Styrelsens årsredovisning (Resultat- och Balansräkning)

Marie Holmström läste upp och redogjorde för resultat- och balansrapporten för år 2020.

 

 1. Fastställande av resultaträkning samt godkännande av disposition

Marie Holmström läste upp förslaget till resultatdisposition. Därefter fastställde stämman resultaträkningen och godkänd dispositionen av överskottet enligt balansräkningen.

 

 1. Revisorernas berättelse över styrelsen för den tid som revisionen avser

Andreas Skog läste upp revisorernas berättelse för år 2020.

 

 1.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

Stämman beviljade ansvarsfrihet för styrelsen för verksamheten under år 2020.

 

 1. Ersättning till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att ersättning ska utgå till styrelsen enligt beslut taget på årsstämman 2019-04-25.

 

 

 1. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

Marie Holmström läste upp utgifts- och inkomststat (budget) för tiden april 2020 till och med maj 2021. Debiteringslängden lästes även upp samt uppvisades den aktuella medlemsförteckningen över samtliga fastigheter i Östra Kallfors Samfällighetsförening.

 

 1. Val av styrelse (3 ordinarie ledamöter på 2 år), val av styrelseordförande bland de 7 ledamöterna och val av suppleanter (2 stycken på 1 år)

Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes:

Andreas Skog (omval)

Aleksandar Carapic (omval)

Peter Engberg (omval)

Till ordförande valdes Andreas Skog (omval)

Till suppleanter på 1 år valdes Erika Gauffin (omval) och Anna Lag (omval)

 

 1. Val av revisor och revisorssuppleant, vardera på 1 år

Till revisor valdes Daniel Nyhrén (omval)

Till revisorssuppleant valdes Mikael Littmann (omval)

 

 1. Val av valberedning på 1 år

Valberedningen valdes enligt gällande schema.

Valberedning för 2021:

Kallfors 1:171 Fredrik och Tanja Andlin

Kallfors 1:212 Mikael och Jenny Österberg

Kallfors 1:157 Melki och Kristina Bagir

 

 1. Behandling av framställan från styrelsen och i rätt tid inkomna motioner

Styrelsen har inte lämnat in någon framställan.

Ägaren till Kallfors 1:139 har inkommit med en motion om att få flytta asfaltsbulan på vägen vid dennes garageinfart. Stämman beslöt att fastighetsägaren får, efter samråd med sina grannar, flytta asfaltsbulan på egen bekostnad.

 

 1. Övriga frågor

Information gavs att Brf Golfaren 20 och Brf Golfaren 40 kommer att gå ihop till en förening.

Styrelsen fick i uppdrag att göra en kalkyl över kostnaderna för att asfaltera våra vägar.

En diskussion om krossar framför vattenpumparna skedde. Frågan kommer att åter diskuteras inom styrelsen.

 

 1. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Stämmoprotokollet kommer att mailas ut till samtliga medlemmar och läggas upp på vår hemsida inom 14 dagar.

 

 1. Föreningsstämmans avslutning

Andreas Skog tackade för visat intresse och förklarad årsstämman avslutat.

 

Järna 2021-10-14

 

 

…………………………………..                 ……………………………….

Andreas Skog                                          Gunbritt Trobeck

 -----------------------------------------------------------------------------

Östra Kallfors Samfällighetsförening 

PROTOKOLL

 

Datum

2021-10-14

Plats

Kallfors Golfklubb

Tid

20:00

Mötestyp

Konstituerande styrelsemöte

 

 

Närvarande: Andreas Skog, Marie Holmström, Annelie Broman, Gunbritt Trobeck, Anna Lag

 

 1. Mötets öppnande

Andreas förklarade mötet öppnat.

 

 1. Val av sekreterare för mötet och justerare

Till sekreterare för mötet valdes Gunbritt Trobeck och till justerare valdes Annelie Broman och Marie Holmström

 

 1. Styrelsens konstituerande

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande, vald på årsstämman: Andreas Skog

Vice ordförande: Annelie Broman

Kassör: Marie Holmström

Sekreterare: Gunbritt Trobeck

Ledamot, byggnadsansvarig: Aleksandar Carapic

Ledamot, driftansvarig: Lars Kullås

Ledamot, mekatronikansvarig: Peter Engberg

Suppleant, kommunikationsansvarig: Erika Gauffin

Suppleant: Anna Lag

 

 1. Teckningsrätt

Teckningsrätt har två (2) i förening av Andreas Skog, Annelie Broman och Marie Holmström.

 

 1. Nästa Styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 16 november 2021, klockan18:30.

 

 1. Mötets avslutande

Anderas avslutade mötet.

 

Järna 2021-10-14

 

 

 

………………………………                                              …………………………………..

Andreas Skog                                                                  Gunbritt Trobeck

 

 Justeras:

 

 

 

…………………………………                             ............................................

 

Marie Holmström                                                             Annelie Broman

 

 

 

……………………………………                ………………………………..

Håkan Sjöblom                                        Anita Kullås

................................................................................................................