Kallelse till Extra stämma i Östra Kallfors Samfällighet

Medlemmarna i Östra Kallfors Samfällighet kallas härmed till extra föreningsstämma.

 

Datum: Måndagen den 8 juli 2019 klockan 18.30.

Plats: Fotbollsplan

 

Dagordning enligt § 16 i stadgarna:

 

1.      Val av ordförande för stämman

2.      Val av sekreterare för stämman

3.      Val av två justeringsmän

4.      Framställan från styrelsen

5.      Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

 

Styrelsens framställan:

 Styrelsen föreslår att stämman beslutar om stadgeändring enligt följande:

 § 14 lyder idag:

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom skriftligt brev avsänt med post eller utdelat i brevlåda.

 Styrelsens förslag till ändring:

Styrelsen kallar till stämma. Det ska ske genom skriftligt brev med post, utdelat i brevlåda eller tillsänt fastighetsägarens epost-adress.

 § 15 lyder idag:

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under januari månad.

 Styrelsens förslag till ändring:

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.

 

 2019-05-31