Den 14 oktober 18.30 på Kallfors Konferensdel.

Styrelsen
 

Kallelse till Årsstämma i Östra Kallfors Samfällighet

Medlemmarna i Östra Kallfors Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2020.

 

Datum: torsdagen den 14 oktober 2021 klockan 18.30

Lokal: Kallfors Golfklubb konferensdelen

Dagordning enligt § 16 i stadgarna:

1.      Fastställande av röstlängd

2.      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.      Fastställande av dagordningen

4.      Val av ordförande och sekreterare för stämman

5.      Val av två justeringsmän

6.      Styrelsens förvaltningsberättelse

7.      Styrelsens årsredovisning (Resultat- och balansräkning)

8.      Fastställande av resultaträkning samt godkännande av disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

9.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2020

10.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.   Ersättning till styrelsen och revisorerna

12.   Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

13.   Val av styrelse (3 ordinarie ledamöter på 2 år), val av styrelseordförande bland de 7 ledamöterna och val av suppleanter (2 stycken på 1 år)

14.   Val av revisor och revisorssuppleant, vardera på 1 år

15.   Val av valberedning, på 1 år

16.   Behandling av framställan från styrelsens och i rätt tid inkomna motioner

17.   Övriga frågor

18.   Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

19.   Föreningsstämmans avslutning

Bilaga: motion från medlem

Övriga dokument för stämman kan erhållas genom begäran via mejl till ostra.kallfors@gmail.com

 

Bilaga:

Aleksandro Kapor <aleksandro_kapor@hotmail.com>

tors 21 jan. 17:57

till mig

 

Jag skulle vilja att farthindret som ligger placerad precis vid våran utfart flyttas då vi vid flera tillfällen har skadat billen. Senast fick jag lämna in bilen på verkstad då sensorerna skadades.

 

Vi bor på sveas väg 15

 

Med vänlig hälsning,

Alekaandro Kapor

 

 

Skickat från min iPhone

 

 

18.