Kallelse till Årsstämma i Östra Kallfors Samfällighet

Medlemmarna i Östra Kallfors Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för verksamhetsåret 2018.

 

Datum: torsdagen den 25 april 2019 klockan 18.30

Lokal: Kallfors Golfklubb konferensdelen

Dagordning enligt § 16 i stadgarnaFastställande av röstlängd

1. Fastställande av röstländ 

2.    2.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3.      3. Fastställande av dagordningen

4.      4. Val av ordförande och sekreterare för stämman

5.      5. Val av två justeringsmän

6.      6. Styrelsens förvaltningsberättelse

7.      7. Styrelsens årsredovisning (Resultat- och balansräkning)

8.      8. Fastställande av resultaträkning samt godkännande av disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

9.      9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under 2018

10.   10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

11.   11. Ersättning till styrelsen och revisorerna

12.   12. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

13.   13. Val av styrelse (3 ordinarie ledamöter på 2 år), val av styrelseordförande bland de 7 ledamöterna och val av suppleanter (2 stycken på 1 år)

14.   14. Val av revisor och revisorssuppleant, vardera på 1 år

15.   15. Val av valberedning, på 1 år

16.   16. Behandling av framställan från styrelsens och i rätt tid inkomna motioner

17.   17. Övriga frågor

Information om avslutat ärende med Telge Nät

Information om användande av droppslang

18.   18. Meddelande om plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt

19.   19. Föreningsstämmans avslutning

 

Dokumenten för stämman kan erhållas genom begäran via mejl till ostra.kallfors@gmail.com