Information från Östra Kallfors Samfällighetsförenings styrelse 2023-02-23

Bakgrund:

Skatteverket har nyligen publicerat ett nytt ställningstagande om moms i samfällighetsföreningar.

”Skatteverket anser att samfällighetsföreningar som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. När en samfällighetsförening omsätter varor och tjänster gör den det i egenskap av en beskattningsbar person. Samfällighetsföreningen ska därmed ta ut mervärdesskatt med utgångspunkt i de ersättningar medlemmarna betalar, till exempel på uttaxerade belopp enligt debiteringslängden. Detta under förutsättning att föreningen inte omfattas av reglerna om skattebefrielse för företag med liten omsättning.”

Läs vidare på Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/foreningar

 

Fr.o.m. den 1 januari 2023 kommer därför våra fakturor som gäller månadsavgifterna för förvaltningen av gemensamma ytor, vägar, gång/cykelväg och övriga ytor, 250 kr/mån, och förvaltningen av VA-ledningar, 200 kr/mån, att innehålla moms. Den totala slutsumman kommer dock inte att ändras.

Kostnaden för förbrukat vatten t.o.m. den 31 december 2022 kommer att redovisas på en separat faktura.

 

På grund av detta nya arbetssätt har det uppstått en fördröjning av fakturautskicket. Det är många parametrar som skall stämma.

Ni kommer alltså att få två fakturor vid nästa utskick.

 

GATUBELYSNING

Som ni kanske redan upptäckt har vi bytt lampor i vår gatubelysning så att vi numera har LED-lampor.

Utöver att det blivit bättre ljus över gator och gång/cykelväg spar vi ca 75% i elkostnad för gatubelysningen.