Kallelse till årsstämma

Datum: onsdag 24:e april kl 19.00

Plats: Stugan, Kulladalsv 54

 

Dagordning

 1. Mötets öppnande

 2. Val av ordförande för stämman

 3. Val av sekreterare för stämman

 4. Mötets behöriga utlysande

 5. Val av två justeringsmän

 6. Styrelsens och revisorernas berättelse

 7. Ansvarsfrihet för styrelsen

 8. Styrelsens framställningar och motioner från medlemmar

 9. Ersättning till styrelsen och revisorer

 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat och debiteringslängd

 11. Val av styrelse och suppleanter

 12. Val av revisorer

 13. Val av valberedning

 14. Övriga frågor

 15. Årsstämman avslutas

 

Motioner

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast onsdag 10:e april kl 19. Motioner kan lämnas i föreningens brevlåda vid stugan eller via epost

Välkomna!

 

Inbjudan till årsstämman finns att läsa i sin helhet när du loggar in som medlem.