• Allmänna parkeringsbestämmelser gäller på våra gårdar
  • Parkering sker utanför egen carport, eller på föreningens tre p-platser
  • Temporärt (under 24 timmar) får parkering ske vid sidan av körbanan. Fordon ska ställas så att sikten inte skyms för trafikanter och så att utryckningsfordon, nyttotrafik och övrig trafik inte hindras samt så att hänsyn tas till boende
  • Besökande informeras om våra parkeringsregler och hänvisas till lämplig plats