Växande mynt i staplar bredvid trähus i miniatyr
Kvinna använder miniräknare
Växande mynt i staplar bredvid trähus i miniatyr

Samfällighetsföreningar blir momsskyldiga

Samfällighetsföreningar anses numera vara momsskyldiga även om ändamålet med verksamheten endast är att tillgodose delägarfastigheternas behov enligt ett anläggningsbeslut. Det meddelar Skatteverket efter att ha analyserat en EU-dom om momspliktig ekonomisk verksamhet.

Enligt tidigare svensk praxis har samfällighetsföreningar bara tagit ut moms på momspliktiga varor och tjänster som säljs till icke-medlemmar. Nu har Skatteverket gjort en omtolkning av befintlig lag och bedömt att samfälligheter som förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning ska momsregistreras och redovisa moms på varor och tjänster även till sina medlemmar.  

EU-dom vägledande

Bakgrunden är en EU-dom från december 2020. En tysk samfällighetsförening, som försåg både medlemmar och en extern energidistributör med el, ville att båda delarna av verksamheten skulle ses som momspliktig ekonomisk verksamhet. Detta var inte förenligt med nationell lag, men EU-domstolen ansåg att leveransen till medlemmarna mot ersättning var föremål för momsbeskattning.

Försäljning till medlemmar momspliktig

Skatteverket har analyserat EU-domen med avseende på konsekvenser för svensk rättspraxis och gjort samma bedömning. Omtolkningen av befintlig lag innebär att svenska samfällighetsföreningar ska vara momsskyldiga även om ändamålet med verksamheten endast är att tillgodose delägarfastigheternas behov enligt ett anläggningsbeslut. Enligt Skatteverket ska samfällighetsföreningen ta ut moms med utgångspunkt i de ersättningar medlemmarna betalar, till exempel på uttaxerade belopp.

Undantag för liten omsättning

Detta gäller dock inte om föreningen omfattas av reglerna om skattebefrielse för företag med liten omsättning. Föreningar som har en årsomsättning under 30 000 kronor är inte skyldiga att registrera sig för och debitera moms. Inte heller ska föreningar som tillhandahåller momsfria tjänster till sina medlemmar redovisa moms på dessa tjänster. 

Gränsen för momsbefrielse kommer troligtvis att höjas till 80 000 kronor i juli 2022. 

Om er förening bedriver verksamhet som med den nya tolkningen innebär en utökad momsskyldighet bör ni nu momsregistrera er för det. Så fort Skatteverket har mer konkret information om vad som förväntas av samfällighetsföreningar publicerar vi det här på webbplatsen.

Läs mer på skatteverket.se:

Ekonomisk verksamhet för ideella föreningar, registrerade trossamfund och samfälligheter

Läs rättsfallet i EU-domstolen:

C-449/19, WEG Tevestrasse, punkt 38

Frågor om samfälligheten?

Med Trygghetsavtalet kan ni när som helst kontakta våra expertrådgivare med frågor om allt från juridik till förvaltning. 

Läs mer om Trygghetsavtalet